Arenguprogrammi taust

Avalike teenuste osutamise sisu ja ulatus on praeguses majandusolukorras paratamatult oluliste valikute objekt. Nii on tõenäoline, et teatud teenuseid on vaja põhimõtteliselt ümber kujundada, mõnesid oluliselt vähendada ja teisi senisest rohkem pakkuda. Kuid teenuste moderniseerimisest oodatakse alati ka suuremat efektiivsust, mis võib väljenduda nii rahalises kokkuhoius, aga veelgi tõenäolisemalt kvaliteetsemas ja suuremas mahus teenuses sama raha ees. Nende muutuste elluviimiseks tuleb tähelepanu pöörata kogu organisatsioonile, mitte üksnes teenuseid vahetult osutavale organisatsiooni osale. See tähendab põhimõttelisi muutusi organisatsiooni kultuuris, töötajate käitumistes ja suhtumises, koostööviisides ja põhiprotsessides. Seetõttu on väga oluline, et tippjuhid oleksid teenuste arendamise alaste muutuste juhtimise ulatuse, sisu ja vajadustega hästi kursis.

Avalike teenuste kvaliteedi alane arenguprogramm on oluline osa tippametnike kompetentside tõstmisest, mis on otseselt suunatud kodanikukeskuse parandamisele. Avalike teenuste osutamise viisid, arusaamad, kvaliteeditase erineb praegu Eesti avaliku sektori asutuste puhul oluliselt. Ühest küljest on Eestis arendatud välja väga kõrgetasemelisi teenuseid ning teisalt esineb olulist mahajäämust. Viimase üheks põhjuseks on ka asjaolu, et Eestis ei ole avalike teenuste kvaliteedi arendamine koordineeritud. See on omakorda viinud suurte tasemeerinevusteni teenuste osutamisel.
Arenguprogrammi sisu

Arenguprogrammi tegevused toimuvad vahemikus mai-november 2010 kokku kümne koolituspäeva jooksul, millest viiel toimuvad programmi tegevused Eestis ja viiel erinevates Euroopa riikides.

Programm keskendub järgmistele olulistele teemadele, millel on mõju avalike teenuste kvaliteetsele kujundamisele: avalike teenuste osutamise rahvusvahelised trendid, parimad praktikad, peamised väljakutsed ja Eesti arenguvajadus; praktiline kogemus erinevate asutuste klienditeeninduse korraldusest, mõistmaks paremini kliente teenindavate töötajate rolle ja arendusvajadusi ning klientide vajadusi.; eraldi tähelepanu osutatakse keskvalitsuse poolsete teenuste osutamisele regionaalselt – kuidas jõuda keskvalitsuse teenustega mõjusalt ja efektiivselt kodanikeni? Millised on võimalused ühendada erinevate riigiasutuste regionaalsete üksuste tööd ja millised koostöövõimalusi kohaliku omavalitsusega võiks kaaluda?