Justiitsministeeriumi haldusalas pakutakse ettevõtetele mitmeid kriitilise tähtsusega teenuseid, mis on ettevõtluse alustamiseks ja toimimiseks hädavajalikud. Nendesse teenustesse on oluliselt investeeritud – näiteks loodi ettevõtluse portaal, mis lihtsustab ja kiirendab mitmete teenuste kättesaadavust. Pärast mahukat arendusperioodi on loomulik võtta „aeg maha“, hinnata tehtud tööd tervikpildil ja seada uued eesmärgid teenuste edasisel arendamisel. Antud uuringusse on kogutud teavet ettevõtetele pakutavate avalike teenuste kohta ja uuritud Justiitsministeeriumi haldusala teenuseid. Lisaks lasti ka ettevõtjatel endil hinnata avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust.

„Peamiselt võime järeldada, et täiustamist vajab eelkõige teenuste vorm, mitte sisu. Samuti tuleks ettevõtjate seas oluliselt suurendada teavitustööd.“ – Helena Rozeik

Uuringus osales kokku üle 2300 ettevõtte. Küsitletud ettevõtetest oli 94% äriregistri kasutajad, e-kinnistusraamatu teenust on kasutanud 42% ja maksekäsu kiirmenetlust 10%. Enamus ettevõtetest kasutab teenuseid harvemini kui kord kuus.

  • Üldiselt olid ettevõtjad pakutavate registri-teenustega rahul, mille peamiseks põhjuseks on võimalik aja kokkuhoid ja kvaliteetsema informatsiooni saamine.
  • Rahulolematust teenustega põhjustab peamiselt kasutamise ebamugavus või keerukus. Mõningatel juhtudel heidetakse ette ka e-teenuste kodulehe piiratud kasutajasõbralikkust.
  • Ettevõtjad tõid välja ka ootuse, et riik suurendaks tasuta teenuste osakaalu ning muudaks tasuliste teenuste hinnad jõukohasemaks. Valitseb ka selge seos teenusega rahulolematuse ja hinna kõrgeks pidamise vahel.

ettevõtjad2

Tulemusi analüüsides soovitati ettevõtetele suunatud avalike teenuste eest vastutajatel kaaluda järgmiste muudatuste elluviimist:

  • Tuleks ühtlustada ja täiustada kasutajaliideste abi, pöörates tähelepanu otsingumootorite arendamisele.
  • Luua ühtne autentimiskeskkond kõikide pakutavate teenuste tarbeks ning siduda omavahel registriandmed, et riik ei peaks enam ettevõtetelt küsima riigile juba teadaolevaid andmeid.
  • Tuleks korrastada hinnakirjad ja hinnapaketid.
  • Siduda elektroonilise infoedastuse ja menetluse poolt pakutavaid võimalusi paremini kohtus läbiviidavate teenustega.