Analüüs andis Siseministeeriumile ajakohase ülevaate Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) avalike teenuste kodanikeühendustele delegeerimise hetkeolukorrast. Projekti käigus koostati valdkonna kirjanduse analüüs, viidi läbi veebiküsitlus omavalitsustes ja riigiasutustes, analüüsiti avalike teenuste üleandmisega seotud lepinguid, korraldati kodanikeühenduste fookusgrupp ning viidi läbi kuue juhtumi süvaanalüüs.

Joonis: Osapooled delegeerimise protsessis.

osapooled katse 3

Käesolevas lühikokkuvõttes antakse ülevaade olulisematest järeldustest ning tuuakse välja analüüsist selgunud olulisemad soovitused.

Väljavõte peamistest järeldustest:

 • Avalike teenuste delegeerimine on levinud enam kui pooltes KOVides, aga omavalitsuste koostöös on väga vähe kasutatud teenuste delegeerimise võimalikku potentsiaali.
 • Mõned väikesed KOVid piirduvad delegeerimisel oma valla partneritega ja ei soosi naabervalla või vallaüleseid kodanikeühendusi, mis põhjustab teatud teenuste mitteosutamist.
 • Suhtumine ühendustesse ei ole sageli partnerluse keskne, vaid selline, et delegeerimine ja toetused on ennekõike heategu ühendustele ja selle eest tuleb olla tänulik.
 • Delegeerimise põhjustena on KOVid märkinud teenuse rahastamist mitmest allikast, kodanikeühenduste toetamist ja asjaolu, et ühendused arvestavad paremini sihtrühma vajadustega.
 • Teenuste osutajatel sageli ressursse arendustegevuse rahastamiseks ei ole ning tulenevalt piirangutest kannatab eeskätt teenuste jätkusuutlikkus. Sageli maksavad ühendused teenuste osutamisele ka peale.
 • Enamik KOVidest leidis, et nad delegeeriksid rohkem avalikke teenuseid kodanikeühendustele, kui sellega kaasneks lisaressursid, teenuste kvaliteedi tõus ning kui oleks võimekaid ühendusi.

“Kokkuvõttes väljendab suur osa avalike teenuste delegeerimisega seotud probleeme üldist madalat haldusvõimekust ja puudujääke avalike teenuste osutamisel.” – Maiu Uus

Olulisemad soovitused:

 • Keskvalitsuse tasandil määratleda selge vastutus avalike teenuste osutamise ja arendustegevuse eest. Välja töötada olulisemate avalike teenuste miinimumstandardid ning koostada teenuste sisukirjeldused.
 • Arendada välja piirkondlikke teenuskeskusi ja luua avalike teenuste osutamisest huvitatud partnerite ning KOVide jaoks veebikeskkond.
 • Omavalitsustel välja selgitada teenuste tegelik omahind ja leida viise selle optimeerimiseks. Välja töötada vähemalt olulisemate teenuste tüüpiline kulude struktuur.
 • Arenda juhendmaterjalide ja koolitustega nii omavalitsuste kui ka mittetulundusorganisatsioonide kompetentse ja suutlikkust teenuseid kvaliteetsemalt ning tõhusamalt osutada.
 • Kasutada rohkem riiklikke sihtfinantseeringud konkreetsetes valdkondades kodanikeühenduste arendamiseks.
 • Omavalitsustel kavandada oma arengukavas kodanikeühendustele senisest olulisemat rolli KOVi suutlikkuse arendamisel ja kaasata sihtrühmi teenuse korraldamisse.