Praxise analüütikud panustavad Eesti ekspertidena Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustiku (European Social Policy Network – ESPN) töösse. Võrgustik pakub Euroopa Komisjonile sõltumatut informatsiooni, analüüse ja ekspertiisi pensionide, sotsiaalse kaasatuse, tervishoiu ja pikaajalise hoolduse valdkondades, sisaldades endas ka täpsemalt näiteks tööelu, lapsehoiu, võrdsete võimaluste teemasid.  Laiem eesmärk on pakkuda Komisjonile infot, et jälgida Euroopa 2020 strateegia ning Euroopa semestri eesmärkide täitmist. Võrgustiku töö tulemused aitavad kaasa nii riikliku kui Euroopa-ülese sotsiaalpoliitika rolli tugevdamisele ja arendamisele ning panustavad sellesse, et majanduspoliitika võtaks paremini arvesse ka sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse eesmärke.

Võrgustiku töö raames esitavad riikide eksperdid erinevas formaadis aruandeid:

  • Riigiprofiil, mis koondab endas põhilise info peamiste võrgustiku teemavaldkondade kohta ja mis annab taustateadmised riigi kohta, et teisi aruandeid riigi konteksti asetada. Seda uuendatakse regulaarselt.
  • Riigi reformikava hindamine ehk kuivõrd vastavad Eesti konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“  sotsiaalpoliitika valdkonnas seatud eesmärgid ja kirjeldatud tegevused Euroopa 2020 eesmärkidele ja Komisjoni poolt riigile antud riigipõhistele soovitustele. See omakorda on jällegi sisend ka uute riigipõhiste soovituste esitamiseks.
  • Mõnel konkreetsel teemal koostatav aruanne, milles kajastatakse selles valdkonnas riigis toimuvat, kirjeldades näiteks üldist olukorda, valdkonda reguleerivad dokumente, meetmeid ja hinnanguid nendele. Seni on kajastatud näiteks pensionide adekvaatsust ja pagulastele pakutavaid teenuseid.
  • Lühiaruanded, mis esitatakse võimalikult kiiresti, kui riigis on toimunud oluline sündmus või muudatus. Näiteks andsime komisjonile teada, kui seati sisse elatisabi fond üksikvanematele või tulumaksutagastus madalapalgalistele.
  • Panused nö teadmiste panka (Policy Knoweledge Bank). Ekspertidele esitatakse väljakutseid, millele oodatakse riikides juba väljatöötatud lahendusi. Lahendusi kirjeldatakse, hinnatakse ning selgitatakse ka, kuivõrd lihtne oleks seda mõnes muus riigis rakendada. Näiteks on otsitud lahendusi väljakutsele, kuidas jõuaksid toetused just nendeni, kes seda vajavad.

Vaata ka

Sotsiaalministeerium

Konkurentsivõime kava “Eesti 2020”