Arenguprogrammi eesmärk on tõsta vabaühenduste juhtide võimekust organisatsiooni arendamisel, uute koostöövõrgustike loomisel ja oma ühenduse hääle kõlama panemisel. Selle tulemusel on ühendus võimekam tegema oma ettepanekuid ka poliitikakujundamise protsessis, esindama oma huve ja argumenteerima organisatsiooni seisukohti.

programmi ylevaade

 

Programm keskendub kolmele põhiteemale: juhi arendamine; organisatsiooni võimekuse parandamine ning koostöö ja partnerlus. Keskne teema on koostöö ja partnerlus, sest juhi ja organisatsiooni areng ei ole eesmärk omaette – need on toetavad tegevused, mis aitavad kaasa tulemuslikumale koostööle erinevate sektorite vahel. Põhiteemade käsitlemiseks on kavandatud erinäolisi tegevusi ning eeldatakse osalejate aktiivset panust. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid.

Osalejad
Programmi 30 kohale laekus 145 avaldust, mille läbivaatamiseks moodustasime valikukomisjoni. Sinna kuulusid Praxise ja KÜSK-i esindajad, kokku 7 hindajat. Komisjoniliikmed hindasid kandidaate registreerimisankeedis esitatud info põhjal esmalt individuaalselt ning seejärel valiti tekkinud pingereast ühise arutelu tulemusena välja osaleja, kes vastasid kõige paremini arenguprogrammi osalejatele seatud ootustele. Valikut tehes hindasime nii kandideerivat juhti kui ka tema juhitud vabaühendust.