Ligipääs suurtele infohulkadele loob ühtaegu nii võimalusi kui ka väljakutseid. Kuigi interneti kasutamine on Eestis kõrge, leidub inimesi, kes seda kunagi kasutama ei hakka ja kes võivad seetõttu ilma jääda olulisest osast infost ning teenustest. Tulevikugrupis arutleti, kuidas saaksid vabaühendused olla teadlikud riskidest ja võimalustest, mis infoühiskonna arenguga kaasas käivad.

 „Katusorganisatsioonide roll info selekteerimisel suureneb ja see esitab eestkoste- ning katusorganisatsioonidele väljakutse olla väga hästi kursis avaliku sektori arengutega. Samal ajal tuleb tähelepanu pöörata info edastamise viisidele, et need toimiksid selgelt ja kasutajasõbralikult.“ – Liia Hänni (E-riigi Akadeemia)

Infoühiskonna arengu kontekstis räägitakse järjest rohkem just IKT nutikast kasutuselevõtust, mis viitab, et eesmärk ei ole lihtsalt teenuse või suhtluse elektrooniliseks muutmine, vaid see peab kaasa tooma teenuse üldise kvaliteedi tõusu või muul moel hinnatava kasu. Vabaühenduse seisukohast on infoühiskonna arenguga kaasaskäimine oluline ennekõike konkurentsivõime säilitamiseks ja suurendamiseks. See tähendab, et mitmesugused e-lahendused võimaldavad turule tulla uudsete teenuste ja toodetega, samuti tekivad uued võimalused suhelda sidusrühmade, partnerorganisatsioonide ja teiste asutustega.

Tegutsemissoovitustes, mis töötati välja koostöös vabaühendustega, leitakse näiteks, et ühendus peaks läbi mõtlema, kuidas luua oma ühenduse avaldatava ja seda puudutava info vastu usaldust ning millised on n­ö kvaliteedimärgid. Samuti on oluline mõelda, kuidas ühenduse edastatav info eristub muust infovoost.