Ettevõtlusorganisatsioonide peamised arengutakistused on puudus ressurssidest, töötajatest, spetsiifilistest teadmistest, koostöö süsteemsusest, esinduslikkusest, infost, erialase kirjanduse väljaandmisest ja toimivatest strateegiatest. Probleemiks on samuti liitudesisene ühishuvide mittekattuvus ettevõtjate isiklikega ning kaasamise varieeruv tase riigi poolt erinevate liitude lõikes. Seetõttu selgitati selles analüüsis välja ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkus ning sidusgruppide ootused ja vajadused.

Sidusgruppide uuring analüüsis ettevõtlusorganisatsioonide mainet, sidusgruppide ootuseid ja rahulolu ning ettevõtjate peamiseid motivaatoreid ettevõtlusorganisatsiooni kuulumiseks.

„Sidusgruppide seas ei ole piisavat selgust haruliitude ja keskliitude omavahelistest seostest ja funktsioonide jaotusest, oodatakse ettevõtlusorganisatsioonide maastiku korrastumist.” – Jon Ender

Haldussuutlikkuse analüüs uuris ettevõtlusorganisatsioonide tugevusi ja nõrkuseid peamiste funktsioonide täitmisel, konteksti mõju haldussuutlikkusele, ettevõtlusorganisatsioonide endi poolt tajutud mainet ja funktsioone,  juhtide ootuseid sidusgruppidele koostöö osas, juhtide rahulolu organisatsiooni tegevusega ja ettevõtlusorganisatsioonide peamiseid arengutakistusi.

Soovitused:

  1. Oluliselt ja süsteemsemalt tugevdada liitude koostööd, koondades ressursse ja koordineerides strateegiaid.
  2. Kasutada võimalikult palju liidu liikmete kompetentsi ja spetsialiste.
  3. Rohkem koostööd õppeasutustega, sh. ülikoolide ja kutsekoolidega.
  4. Suurendada liikmete kasusaamist võrreldes mitteliikmetega.
  5. Küsida ministeeriumitelt nende plaanide kohta seoses seadusandlusega ja anda teada enda omadest.
  6. Ennetava sekkumise realiseerimiseks võiks liidud keskorganisatsioonide eestvedamisel ühtsed põhimõtted välja töötada.
  7. Õigusloome vallas osta sisse euroraha abil seaduste mõjuanalüüs.
  8. Kõik olulised välissuhtluse dokumendid viia töötlemiseks ja analüüsimiseks keskliitu või eraldi välissuhete büroosse.
  9. Käia üheselt läbi põhjaliku strateegilise planeerimise protsess, planeerida ka üheseid projekte.
  10. Juurutada tegevuskavade ja arengukavade täitmise tulemuslikkuse hindamiseks indikaatorite süsteem.

Joonis: Ettevõtlusorganisatsioonide liikmelisuse kattuvused.

ettevõtlusorganisatsioonid

 

*EVEA – Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon.

Vaata ka

Ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmise programm