Projekt aitas Statistikaametil koostöös asjasthuvitatud mittetulundussektori (MTS) ja teadlaskonna esindajatega korrastada Eesti mittetulundussektori kohta kogutav statistika nii, et kogutavad andmed ja nende töötlemisel saadavad tulemused vastaksid parimale rahvusvahelisele tasemele ning aitaksid kaasa Eesti riigi ja mittetulundussektori koostöö arendamiseks.

„Mittetulundussektori satelliitarvepidamise idee rakendamiseks on vaja, et seda ideed mõistetaks, seda nii Statistikaametis kui poliitiliste otsustajate tasandil.” – Ülle Lepp

Soovitused avaliku poliitika kujundamiseks MTSi statistika korrastamisel:

  1. MTSi andmekogu loomine, mis võimaldab MTSi puudutavaid andmeid igakülgselt klassifitseerida ja väljavõtteid teha. Sellise andmekogu saaks välja arendada Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Registri põhjal täiendades seda statistilise profiili andmetega.
  2. Olemasolevatest andmekogudest üles leida ja eraldi välja tuua mittetulundusühenduste tegevust puudutav info.
  3. Välja selgitada ja ära kasutada muud olemasolevad mittetulundusühenduste tegevust kajastavad andmed.
  4. Algatada andmete kogumiseks uusi uuringuid ja lülitada mittetulundusühenduste tegevust puudutavaid küsimusi regulaarselt läbiviidavatesse uuringutesse.
  5. Integreerida uued ja olemasolevad andmeallikad ning uurida uute andmete kasutusvõimalusi MTS tegevuse kirjeldamisel.

Eelpool kirjeldatud ülesannete lahendamiseks on vajalik lahendada järgmised praktilised probleemid:

  1. Tagada eri institutsioonide poolt mittetulundusühenduste kogutavate andmete ühildatavus.
  2. Tagada kogutud andmete kättesaadavus.
  3. Tagada andmete võrreldavus teiste riikidega.

Vaata ka

Statistikaamet
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Register