“Esmakordselt hinnati KÜSKi kui ühe Eesti vabaühenduste rahastaja panust kodanikuühiskonna positiivsete muutuste võimendamisel.” – Maiu Uus

Analüüsi tulemus toetub eelnevatele välisuuringutele ja üldistele avalikele registriandmetele, kuna eesmärkide strateegilist täidetavust on keeruline määratleda eelneva taseme andmete puudumise tõttu. Selgub, et keskendudes vabaühenduste tegevus- ja koostöövõime toetamisele, nii taotlusvoorude kui ka arengu- ja tugitegevuse kaudu, on kodanikuaktiivsus pigem kasvanud. Joonisel: Vabaühenduste koostööpartnerite arv, grupist A vastas 147 ühendust, grupist B 24 ühendust ja grupist C 250 ühendust.

vabaüh koostööpartnerite arv

“Konkreetsemalt sätestatud eesmärkide kavandamine ja mõju hindamine loob aluse ühiskondlike ressursside tulemuslikumaks kasutamiseks.” – Hille Hinsberg

Uuringu järeldustest tuli välja, et:

  • Ühenduste keskmine liikmete arv on võrreldes KÜSKi asutamise eelse ajaga vähenenud ning senise uurimuse põhjal on väiksema liikmete arvuga ühenduste (finants)suutlikkus madalam.
  • Ühenduse avalik maine on arenenud ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine määr on tõusnud, kuid pidev rahvusvahelisel tasandil tegutsemise osakaal on vähenenud.
  • Välisrahastuse osas on institutsionaliseerumise uuringu põhjal vähenenud oluliselt eraisikute ja organisatsioonide osakaal ning tõusnud Euroopa Liidu programmide osakaal.

KÜSKi tegemiste efektiivsemaks edaspidise mõju hindamiseks tehti konkreetsed ettepanekud:

  • Määratleda sihtasutuse tegevuste tulemusti, mida üksikud toetusmeetmed peaksid saavutama ning mis on omakorda alamtasandiks eesmärkidele.
  • Soovitatakse iga tulemuse spetsiifilise indikaatori kindlaks tegemist, mis võimaldab hinnata eesmärgi ja tulemuse mõju.
  • Tegevustoetuste ja üksikürituste toetamisel peaks KÜSK määratlema selgemad kriteeriumid, mille alusel toetusi välja jagatakse.
  • Leiti, et uute toetusmeetmete väljatöötamisel on oluline teha koostööd teiste vabaühenduste toetajatega nagu Avatud Eesti Fond, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, jne, et tagada nende tõhusus.
  • Võimalusel tuleks lihtsustada organisatsiooni taotlusvormi sisu, lubades ühendustel kasutada muude riigiasutustega suhtlemisel olemasolevaid vorme või andmeid.