Ülemaailmne konkurents kvalifitseeritud tööjõu järele üha teravneb. Enamus Euroopa riike on jõudnud arengustaadiumisse, mida iseloomustab vananev ühiskond ja tehnoloogilistest arengutest tingitud muutuv majandusstruktuur. Riigid ja ettevõtted võistlevad kõrgelt kvalifitseeritud ja aktiivsete inimeste kohalemeelitamisel. See probleem pole puutumata jätnud ka Eestit, mida on tabanud lisaks suur tööjõu väljaränne. Eesti vajab lähiaastatel, lisaks kohalikule tööjõule, tööturule umbes 140 000 inimest. Poliitikaanalüüs annab ülevaate, mida tehakse Eestis riiklikul tasandil kvalifitseeritud tööjõu puuduse probleemi lahendamiseks.

Analüüsis selgub, et Eestis reguleeritakse kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu sisserännet rändepoliitika kaudu. Kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu kohalemeelitamiseks eraldiseisvat poliitikat ja strateegiaid välja töötatud pole. Eesti rändepoliitika on pigem sisserännet piirav kui aktiivselt soodustav, selle põhifookuses on kolmandate riikide teadus- ja arendustöötajate, välistudengite, tippspetsialistide ja -juhtide, välisinvestorite ja ettevõtjate riiki sisenemise hõlbustamine ja nende riiki sisenemiseks vajaliku regulatiivse keskkonna loomine. Kvalifitseeritud välistööjõu planeerimise teeb keeruliseks asjaolu, et Eestis puudub süstemaatiline tööjõuturu arengu järelevalve, mis võimaldaks hinnata tööjõuturu olukorda ametikohtade ja oskuste järgi.

Analüüsis leitakse, et kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu kohalemeelitamiseks ei piisa üksnes regulatiivse keskkonna loomisest ja lihtsustamisest, vaid vaja on sihipäraselt töötada Eesti kui atraktiivse töökohamaa maine loomisega ning turundamisega konkreetsetel sihtturgudel. Eesti töökohamaa atraktiivsuse ja välisinvestorite huvi tõstmisele aitaks kaasa tipp-tasemel eeskõneleja või kõrge ametniku ametisse määramine, kelle ülesandeks oleks süstemaatiliselt tegeleda Eesti mainekujundamisega välisriikides ning igapäevaselt välisinvestoritega kohtumiste ja läbirääkimiste pidamine. Lühiajaliselt ja kõige vähemkulukas oleks Eesti riigil võimalus panustada kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki meelitamisse läbi andekate välistudengite suunamise siinsele tööturule.

Vaata ka

ONEBSR veebileht

Praxise mõttehommiku talendipoliitika lehekülg