Uuringus on antud ülevaade toiduainetööstuse ja tema allharude arengut mõjutavatest teguritest, mis võivad ilmneda Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga. Kirjeldatud on toiduainetööstuse võimalikud arengustsenaariumid, kus peamiselt on keskendatud sektori arengut ning seal tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet mõjutavatele teguritele, samuti on toodud hinnangud ettevõtete majandusseisule Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.

Ettevõtte konkurentsivõime, tema toodete müügi edukus nii kodumaisel kui ka välisturul sõltub suures osas tootmisprotessi erinevates etappides kaasatud tööjõust, kelle poolt vastu võetud otsused, tegevus erinevates situatsioonides määravadki toodangu kvaliteedi kaudu ettevõtte positsiooni.

„Arvestades kodamaise turu piiratust ja senist tootmisvõimsuste alakoormatust muutub üha olulisemaks ettevõtete edukus välisturgudel.” – Tiina Annus

Aruandes käsitletakse ka otseselt tööjõuga seotud küsimusi – olemasolevat tööjõudu, selle jaotumist allharuti, erineva suurusega ettevõtete, erinevate töötajate kategooriate, oskustööjõudu puudutavate võtmeerialade ja nn kriitiliste eriaalade lõikes.

Eraldi vaadeldakse küsimuste ringi, mis on seotud ettevõtete personalipoliitika ja konkurentsivõimega tööjõuturul:

  • töötajate leidmise viise;
  • töötajate esmaõppe küsimusi;
  • sidemeid õppeasutustega;
  • ootusi ja hinnanguid õppeasutuste poolt ette valmistatava tööjõu suhtes;
  • täiendusõppe küsimusi;
  • tööjõu arendamisega seonduvat problemaatikat.

Joonis: Töötajate jagunemine tööstusharuti (2002. aastal) %.
töötajate jagunemise tööstusharuti

Nõuetele vastava tööjõu olemasolu on seotud selle ettevalmistamisega õppeasutustes. Vaatluse alla on võetud kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisega seonduvad probleemid õppeasutuste pilgu läbi ja vaadeldud olukorra lahendamise võimalikke viise erinevate osapoolte tegevuse läbi, parandamaks toiduainetööstuse konkurentsivõimet nõuetele vastava tööjõu koolitamisega õppasutustes.

Esitatakse koostatud tööjõuvajaduse prognoosimudeli rakendus toiduainetetööstuse ja selle allharude lõikes. Mudeli lähteandmetena on kasutatud Statistikaameti poolt kogutud tööstusstatistika andmestikku koos toiduainetööstuse allharude ettevõtete seas läbi viidud küsitluse tulemustega.