Töötajate teadmiste ja oskuste arendamisele pööratakse ettevõtetes palju tähelepanu. OECD andmetel pakub igal aastal oma töötajatele koolitust ca 75% üle 10 töötajaga ettevõtetest. Euroopa Investeerimispanga uuringu järgi suunatakse töötajate koolitamisse ca kümnendik ettevõtete investeeringutest. Samas on küllalt vähe teada sellest, millised täpsemalt on ettevõtete koolituspraktikad – keda, kuidas ja mis põhjustel koolitatakse.

Suurema selguse saamiseks viib OECD viies Euroopa riigis (Austrias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Eestis) läbi uuringut ettevõtete koolituspoliitikate ja -vajaduste kohta – keda ja kuidas koolitatakse ning mis kasu see ettevõttele annab. Uuringu põhjal töötab OECD välja soovitused, kuidas toetada ettevõtteid oma töötajate koolitamisel.

Praxis aitab OECD-l korraldada andmekogumist Eestis. 2020. aasta oktoobris ja novembris viivad Praxise analüütikud läbi intervjuud 20 suuremas ettevõttes, kaasates nii juhte, personalispetsialiste kui töötajaid, et saada teada, kuidas toimub töötajate koolitamine Eesti ettevõtetes. Uuringus osalemisega panustavad Eesti ettevõtted sellesse, et nende kogemus ja seisukohad töötajate koolitamise kohta jõuaksid poliitikakujundajateni.

OECD avalikustab uuringu aruande „Enterprise Training Strategies to Manage Skill Needs“  2021. aasta keskel.