Vaimse tervise ja hariduse valdkonnas on probleeme, mis on püsinud läbi aastate ja millega tegelemine pole olnud piisavalt tulemuslik. Töö keskendub nendes valdkondades suurimat ühiskondlikku kasu võimaldavatele sekkumiskohtade leidmisele. Töö käigus kirjeldati hariduse ja vaimse tervise peamisi probleeme, hinnati nende probleemide prioriteetsust selleks spetsiaalselt loodud sotsiaalse investeeringu paradigmal põhineva hindamisvahendi abil, samuti pakuti infot olemasolevatest sekkumistest jm lahendustest.

Peamise hariduse valdkonna soovitustena toodi välja vajadus alustada puudujäägist õpetajate õpetamiskvaliteedis ja koolijuhtide juhtimiskvaliteedis. Võimalike lahendustena nähti võimalusi investeerida ainedidaktikat ja üldpedagoogikat ühendava koolituste programmi väljatöötamisse, toetada õpetajatele õpipartnereid rakendava Arengusammude programmi, töötada välja ja arendada personaalseid digikonsultatsioone ning digimaterjale õpetajatele jne.

Vaimse tervise valdkonnas soovitati keskenduda probleemidele, mis on seotud vaimse tervise „kirjaoskuse“ madala taseme, puuduliku ennetustöö ja ebavõrdsusega vaimses
tervises. Peamiste lahendustena pakuti mh juba mõjusatena tõestanud tegevuste skaleerimist (nt VEPA, KiVa) ja potentsiaalikate sekkumiste mõju hindamise süsteemset toetamist.