SIRIUS võrgustiku raames on toimunud kolm ümarlauda, mille eesmärk on edendada Balti riikide koostööd rändetaustaga laste ja noorte hariduspoliitika valdkonnas, tuues kokku poliitikakujundaid Eestist, Lätist ja Leedust.

Riia ümarlaud

Esimene Balti Ministeeriumitevaheline ümarlaud toimus Riias 4. juunil 2014. Selle eesmärk oli tuua kokku poliitikakujundaid Lätist, Eestist ja Leedust, et strateegilise partnerluse kaudu tuvastada ühised väljakutsed ja võimalikud lahendused rändetaustaga õpilaste hariduspoliitilisel toetamisel. Osalesid esindajad Balti riikide eri ministeeriumitest, Leedu Hariduse Arenduskeskusest, Tartu Miina Härma Gümnaasiumist. Toimus elav arutelu migrantide hariduse hetkeseisu, poliitika ja väljakutsete teemal. Anti esmane ülevaade Balti riikide rändetaustaga õpilaste – nii uusimmigrantide, tagasipöördujate kui ka vähemuste – kohta. Lisaks arutasid osalejad oma ootuste üle Balti koostöö osas ja sellest lähtuvalt kavandati konkreetseid samme. Osalejad tõid esile produktiivset ja vastastikku kasulikku mõttevahetust ja väljendasid huvi 2014 aasta sügise ümarlauas kitsama teemaga jätkata.

Vilniuse ümarlaud

Teine ümarlaud toimus Vilniuses 3.-4. novembril 2014 ja keskendus teemale „Kaasav hariduspoliitika tagasipöörduvate ja võõrsil elavate rahvuskaaslaste jaoks”. Arutleti selle üle, kuidas toimib ja võiks toimida tagasipöörduvate rahvuskaaslaste haridusse integreerimine Balti riikides ja rahvuskaaslaste õppimise toetamine välismaal. Leedu välisministeeriumi esindaja ja haridus- ja teadusministeerimi esindajad tutvustasid Leetu tagasipöörduvate ja võõrsil elavate rahvuskaaslaste integratsiooni ja hariduse strateegiat. Oma lähenemist tutvustasid ka Eesti ja Läti esindajad. Arutleti riiklike strateegiate tugevuste ja nõrkuste üle ning selle üle, kuivõrd on head praktikad ülekantavad teistesse Balti riikidesse. Samuti arutleti tagasipöördujate hariduspoliitika rakendumise üle.

Põhisõnumid:

  • Õpetajad ja teised tugiisikud vajavad väljaõpet, mis võimaldaks neil üheltpoolt erisuguse taustaga õpilasi paremini toetada ja teisalt mitmekultuurilise keskkonna võimalusi õppetöös rohkem kasutada.
  • Tagasipöördujate välismaal saadud kogemused ja teadmised on ressurss, mida ei osata piisavalt ära kasutada.
  • Tagasipöördujate kohta oleks vaja koguda täiendavaid andmeid, mis võimaldavad nende haridustee jälgimist.

Ettekanded:

Tartu ümarlaud

Kolmas ümarlaud toimus 27.-28. jaanuaril 2015 Tartus ja keskendus teemale „Õppenõustamine: hariduspoliitika ja praktika”. Ümarlauas vahetati teadmisi haridusliku nõustamise kohta üldhariduses ja teenuste kohta, mis toetavad uusimmigrante ja rändetaustaga õpilasi. Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad tutvustasid Leedu ja Läti ministeeriumite esindajatele Eesti lähenemist rändetaustaga õpilaste toetamisel ja erinevaid nõustamisvõimalusi. SA Innove esindaja tutvustas Rajaleidja keskusi ja neis pakutavaid karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Oma kogemust jagasid ka esindajad Eesti koolidest, kus õpib palju uusimmigrante ja/või rändetaustaga õpilasi. Arutleti riiklike meetmete tugevuste ja väljakutsete ning uusimmigrantide ja rändetaustaga õpilaste haridusega seotud meetmete rakendumise edukuse üle.

Põhisõnumid:

  • Uusimmigrantide ja rändetaustaga laste nõustamine, nende vajadustest lähtuv haridus ja noorsootöös osalemine on olulised üksteist täiendavad valdkonnad, mis suurendavad sotsiaalset kaasatust.
  • Õppenõustamine ja rändetaustaga noorte haridusvõimaluste toetamine peab olema kättesaadav üle riigi, et kõik noored jõuaksid just nende vajadustest lähtuva vajaliku toe ja nõustamiseni.
  • Koolid ja rändetaustaga noortega tegelevad professionaalid vajavad paremat ettevalmistust, et toetada erisuguse taustaga lapsi ja noori.

Ettekanded: