Mitmekeelne õpe ning emakeele oskuse teadlik arendamine mõjutavad positiivselt rändetaustaga õpilaste õppeedukust. Mitmed uuringud on näidanud, et emakeele õpetamine koolis parandab lisaks emakeele oskusele õpilase õppetulemusi ka teistes õppeainetes (vt näiteks Cummins 2001[1]; Collier & Thomas 2017[2]).

Kuigi esmalt loodeti AVIORi projekti raames mitmekesistada olemasolevate kakskeelsete õppematerjalide arvu erinevate keelte lisamisega, selgus projekti käigus, et litsentsita kakskeelseid õppematerjale on väga vähe. See andis motivatsiooni täiendavate materjalide loomiseks, mis tõlgiti enam kui 15 erinevasse keelekombinatsiooni. Kakskeelsed õppematerjalid koostati väga erinevates keeltes (nt horvaatia-bojaši, hollandi-poola, itaalia-araabia, kreeka-türgi, saksa-albaania jne). Eesti vajadusi silmas pidades hinnati kõige vajalikumaks vene-eesti kakskeelsete õppematerjalide loomist 4-8aastastele lastele.

Loodud õppematerjale piloteeriti nii õppeasutuses kui ka kooli ja kodu koostöö edendamisel.

AVIORi õppematerjalide piloteerimise kogemus näitas, et õppematerjalid, kus on kasutatud nii lapse ema- kui õppekeelt, aitavad lisaks õppekeele oskuste parandamisele arendada ka lapse emakeelset sõnavara ja kirjaoskust. Erinevate riikide õpetajad tõid oma tagasisides välja, et emakeele kasutamine õppetöös suurendas laste enesekindlust ja oli neile emotsionaalselt väga oluline. Kakskeelsed õppematerjalid võimaldasid koos lastega arutada erinevate keelte tähtsuse üle ning suurendas laste sallivust teises keeles rääkijate vastu. Õpetajatel oli AVIORi õppematerjale lihtne õppetöösse lõimida, kuna need olid lastele eakohased ning ülesanded lihtsasti mõistetavad. Õppematerjalide kasutamine suurendas lapsevanemate osalust ja kaasatust laste hariduses ning andis neile kinnituse, et õpetajad väärtustavad lapse emakeelt ja kultuuri.

Vaata ka

Vaata lähemalt projekti kodulehelt.

[1] Jim Cummins. (2001). “Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for education?”, Sprogforum. 19.

[2] Virginia P. Collier & Wayne P. Thomas. (2017). „Validating the Power of Bilingual Schooling: Thirty-Two Years of Large-Scale, Longitudinal Research“. Annual Review of Applied Linguistics. 37. 1-15. 10.1017/S0267190517000034.