Alates 2016. aastast rakendab Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) programmipõhist eelarvestamist ja juhtimist. Programmide kaudu toimub Elukestva õppe strateegia 2020 (EÕS) rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja ressursside planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ja aruandlus. Strateegia elluviimiseks on HTMi poolt loodud üheksa programmi, mille kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Lisaks programmi eesmärgile on igas programmis välja toodud ka seosed EÕSi vastavate strateegiliste eesmärkidega. 2016. aasta algul kinnitati programmid aastateks 2016-2019. Programmid vaadatakse üle iga kalendriaasta lõpus ja muudetakse lähtuvalt järgneva aasta riigieelarve seadusest.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilised eesmärgid

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilised eesmärgid (allikas: HTM)

EÕSi tulemusraamistik koosneb strateegia tasandil: (1) üldeesmärgist ja võtmeindikaatoritest, (2) strateegilistest eesmärkidest ja nende eesmärkide saavutamist mõõtvatest indikaatoritest, ning programmide tasandil (3) EÕSi programmide eesmärkidest ja indikaatoritest (eristatud mõju-, tulemus- ja väljundindikaatorid), sh ka EL struktuurifondide tulemusraamistiku indikaatorid. Tulemusraamistikul on seosed ka teiste ministeeriumite koordineerivate arengukavade ja tegevustega.

Tulemusraamistikul on oluline roll strateegia seires ja edukuse hindamisel. Seire ja aruandlus toimub iga-aastaselt nii programmide kui ka EÕSi strateegiliste eesmärkide lõikes. Indikaatorite seire tagab huvipoolte informeerituse valdkonna arengust ja hetkeseisust ning ka EÕSi elluviimise tulemuslikkusest. Raamistik on aluseks parendusmeetmete ja uute poliitikate väljatöötamisel ning ka laiemalt poliitika debatis, planeerimis- ja eelarveprotsessis, sh rahastamisotsuste tegemisel. Organisatsioonisiseselt ja ka –väliselt (nt suhetes elluviijatega) on tulemusraamistikul tähtis roll kommunikatsioonis ja erinevate osapoolte vahel koostöö korraldamises, samuti protsesside ja inimeste juhtimises.

Praxise poolt teostatava analüüsi eesmärk on anda eksperthinnang EÕSi tulemusraamistiku toimimisele strateegias püstitatud eesmärkide saavutamisel ja nõustada EÕSi strateegilise juhtimise eest vastutavaid ametnikke tulemusraamistiku arendamisel. Eksperthinnangu oodatavateks tulemsuteks on:

  1. Hinnang kehtivale tulemusraamistikule, sh indikaatorite vastavus SMART kriteeriumidele ja asjakohasus, indikaatorite hierarhia;
  2. Võimalused ja lahendused tulemusraamistiku parendamiseks, sh erinevad mudelid ja nende plussid ja miinused;
  3. Ettepanekud uute täiendavate indikaatorite väljatöötamiseks;
  4. Ettepanekud indikaatorite väljatöötamise metoodika osas, sh kuidas paremini arvestada sõltumatute (väliskeskkonna) muutujatega, mis tegevuste tulemuslikkust mõjutavad;
  5. Tähelepanekud üldiste poliitikaprotsesside ja nende koordinatsiooni kohta (dokumentide põhjal) – mis töötab hästi, mis vajab parendamist.