Varasemad uuringud on toonud välja, et liikmete ja sidusgruppide ootused esindusorganisatsioonile on seotud eelkõige liikmete huvide esindamise suutlikkuse kasvuga. Peamiselt oodatakse positiivse kogemuse levitamist, jõulisemaid sõnavõtte meedias ja maine parandamist. Oluliseks peetakse ka aktiivsemat kaasarääkimist riikliku tasandi otsustusprotsessides.

Praxis koostas ülevaate Eesti Infotehnoloogia- ja Kommunikatsiooni Liidu (ITL) liikmete ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) klastri partnerite rahulolust organisatsiooni juhtimise ja klastri senise tegevusega.

Tulemused näitavad liikmete positiivset hinnangut nii ITLi juhtimise kui ka IKT klastri tegevuse osas. Näiteks arvasid peaaegu kõik vastanud, et ITLi seisukohad väljendavad liikmete huve, samuti hinnati väga heaks ka liikmetele mõeldud võimalusi kaasa rääkimiseks organisatsiooni seisukohtade kujundamisel. Mitmel korral toodi seejuures esile, et kaasarääkimise võimaluste asemel on probleem pigem liikmete passiivsus ja soovimatus oma seisukohti väljendada. Vastanud hindasid kõrgelt ka ITLi organisatsioonilist suutlikkust – kõrgeima hinnangu sai siinjuures ITLi tegevmeeskond ja asjaajamine üldiselt (nt koosolekute ja infovahetuse korraldamine).

Mõnevõrra kriitilisem oldi selle osas, kuidas toimub ITLi reageerimine teemadele ühiskonnas ja/või meedias. Suuremat panust eeldavad liikmed ITLilt näiteks innovatsiooni edendamise ja ekspordivõimekuse suurendamisel. Samuti soovitasid liikmed tegeleda aktiivsemalt liikmete huvide esindamisega rahvusvahelistes institutsioonides, uuringute ja analüüside tellimisega ning valdkondliku kutse- ja kõrghariduse korraldamises osalemisega. Sellest hoolimata märkisid peaaegu kõik vastanud (96%), et ITLi tegevus on valdkonna arengu suunamisel olnud kas väga või pigem oluline.