Eelteismeliste ja teismeliste seas on uute kogemuste otsimine ja saamine loomulik osa nende arengust. Samas on noorukitel sageli kalduvus teha impulsiivseid otsuseid, mõtlemata läbi oma käitumise tagajärgi. Kui noorukite riskide võtmine ei ole piisavalt turvaline, siis võib esineda riskikäitumist, millel on tõsisemad tagajärjed.

SPIN-programm on spordil põhinev arenguprogramm, mis on suunatud 10–18-aastastele noortele, kellel esinevad madalatest enesejuhtimisoskustest ja/või sotsiaalsetest oskustest tingitud käitumuslikud või käitumuslikud ja õpiedukuse probleemid. Programmi põhieeldus on, et läbi struktureeritud huvitegevuse (siinkohal jalgpall) noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimisoskuseid arendades ennetatakse erinevaid riskikäitumisi, mille kaudu peaks kaasuva mõju läbi paranema ka õppeedukus. Võtmetegevusena on SPIN-programmi noortele suunatud augustist juunini trennid (jalgpall, vm sportlikud meeskonnamängud), mis hõlmavad ka eluoskuste sessioone. Trennide käigus juhendavad treenerid noori sotsiaalsete ja enesejuhtimisoskuste teemadel, mis valitakse vastavalt grupi vajadustele.

Seni on SPIN–programmi mõju hindamine toimunud kaheetapilisena ühe hooaja vältel – tulemusnäitajaid puudutavad infot kogutakse enne ja pärast SPIN–programmi hooaega. Seejärel on näitajaid omavahel võrreldud, et teada saada, kas eesmärgid on täidetud. Samas on hinnatud muutust vaid nende noorte puhul, kes SPIN–programmis osalevad – võrdlusgruppi, st neid noori, kes SPIN–programmis ei osale, ei ole kasutatud.

Tehtud töö eesmärk oli pakkuda infot, mis loob eeldused SPIN-programmi mõju kvaliteetseks mõõtmiseks vastavalt rahvusvahelistele teadusstandarditele. Selleks koostati SPIN-programmile uuendatud programmiteooria, valideeriti kaks mõõtevahendit, mida edaspidi seires ja mõju hindamisel kasutada ning koostati soovitused, mida mõju hindamise eel arvesse võtta.

Lisaks viidi läbi rakendatavusuuring, mis hindas 2022. aasta augustis alustatud SPIN-programmi edasiarenduse SPIN+ rakendatavust ning vastuvõetavust. Peamine erinevus kahe programmi vahel seisneb selles, et jalgpallitrennide asemel rakendab SPIN+ muid spordialasid – käsipall, võrkpall, korvpall, judo ja kergejõustik.