Sooliste lõhede ja vähemusgruppide ebavõrdsuse (nn läbivad teemad) analüüsimine annab avaliku sektori otsustajale vajaliku teadmise, et vähendada soolist ja haavatavate gruppide ebavõrdsust. Avaliku sektori sihtrühmadele pakutavad koolitus- ja arendustegevused peaksid samuti hõlmama teadmist ebavõrdsuse ja selle vähendamise kohta.

Poliitikauuringute keskus Praxis on Eesti suurim mõttekoda, kellel valmib igal aastal avaliku sektori tellimusel poolsada uuringut töö- ja sotsiaalpoliitika, hariduse, tervishoiu ning teistes poliitikavaldkondades. Praxis on seega positsioonis, kus ta saab olulisel määral mõjutada otsustajatele suunatud uuringute metoodikat ja kvaliteeti. Lisaks oleme viimase viie aasta jooksul koolitanud oma koolitus- ja arendustegevuste käigus orienteeruvalt 2 000 eksperti ja juhti, enamik neist avalikust sektorist ning osa vabaühendustest. Praxisel on seega võimalused toetada võrdõiguspoliitika kompetentsi tõusu ka avalikus sektoris.

Projekti eesmärk on, et poliitikaanalüüsid käsitleksid soolõhesid ja vähemusgruppide võimalikku ebavõrdset olukorda ning pakuksid välja võrdsuse edendamise meetmeid. Samuti see, et avaliku sektori juhtide või järelkasvu arenguprogrammide sisu kannaks võrdse kohtlemise sõnumeid. Selleks kaardistatakse projektis seniseid parimaid praktikaid ning arendatakse Praxise analüütikute võimekust läbivaid teemasid oma analüüsi- ja arendustegevustesse lõimida.

Uut teadmist, mis saadakse seniste praktikate kaardistustööst ja tehes-õpid koolituselt, jagatakse eestkosteorganisatsioonide ja avaliku sektoriga. Tegevuste tulemusel tõuseb Praxise töötajate, vabasektori eestkosteorganisatsioonide ja avaliku sektori esindajate võimekus hõlmata uuringutesse ja koolituskavadesse läbivaid teemasid.

Projektis on Praxise partner Sotsiaalministeerium.