I õpetajate täiendkoolitus
Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?

Kahepäevase täienduskoolituskursuse eesmärk on tutvustada soo rolli hariduses ja sooteadlikkuse mõju koolis. Muuhulgas käsitletakse kursusel seda, kuidas ära tunda soostereotüüpset lähenemist enda, oma kolleegide ja õpilaste käitumises ning tutvustatakse stereotüüpidevaba õpetamise õpetamisprotsessi lõimise võimalusi. Koolitus on suunatud kõigile teemast huvitatud üldhariduskoolide õpetajatele, sh karjäärinõustajatele, psühholoogidele, õppenõustajatele jt.

Täienduskoolituskursusel käsitletavatest teemadest annab täpsema ülevaate kursuse kokkuvõte.

 

II kursus
Sugu ja haridus

Tartu Ülikoolis SHUH.08.006, 3 EAP

Aine eesmärk on tutvustada soo rolli ja mõju hariduse erinevatel tasanditel ning seda, kuidas sooaspekt hariduses kandub edasi teistesse valdkondadesse (töö, karjäärivõimalused, avalik arvamus jmt). Samuti on aine eesmärgiks tutvustada erinevate sekkumismehhanismide (nt soo lõimimine) kasutamisvõimalusi ja –vajadust hariduses.

Kursus on suunatud kõigile teemast huvitatud üliõpilastele, sh (kuid mitte ainult) nii haridusteaduste kui sotsiaalteaduste õppijatele. Kursuse juhatab sisse ülevaade sellest, mis on sugu ning miks on oluline soost teiste inimesi eristavate tunnuste kõrval eraldi rääkida. Peale teema põhialuste selgitamist keskendutakse konkreetsemalt haridusvaldkonnale – vaadeldakse kas, miks ja kuidas mängib sugu hariduses rolli, mida on näidanud erinevad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse alased uuringud ning kas, miks ja kuidas saab sooteemat haridusse lõimida.

 Kursusel käsitletavatest teemadest ja kirjandusest annab täpsema ülevaate kursuse kokkuvõte.

III kursus
Ühiskonna sooline tasakaal(utus): analüüs ja lahendusvõimalused

Tartu Ülikoolis SHUH.08.007, 3 EAP

Aine  eesmärk on anda ülevaade sellest, mida tähendavad sageli viidatud sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused. Küsime, miks on võrdsete võimaluste teema oluline, kuidas see peegeldub ja kajastub poliitikates, strateegiates, otsustes, seadusandluses Eestis ja mujal maailmas ning kuidas kõik nimetatu mõjutab meeste ja naiste elu. Kursusel osaleja saab põhjaliku ülevaate soolise ebavõrdsuse olemusest ja tekkemehhanismidest, analüüsivõimalustest ja lahendusviisidest erinevates eluvaldkondades.

Kursusel käsitletavatest teemadest ja kirjandusest annab täpsema ülevaate kursuse kokkuvõte.

 

Täpsem info kursuste tellimise kohta e-posti aadressilt helen.biin@praxis.ee