Kas kõrgharidusele ligipääs on õiglane? Kas erineva taustaga õpilastel on võrdsed võimalused saada kõrgharidust ja mida peaks tegema, et kõrghariduse omandamine oleks võimalik laiemale õpilaskonnale? Need on küsimused, millele uuring püüab vastused leida.

Suurema tõenäosusega jätkavad õpinguid ülikoolis suurema linna gümnaasiumi või eliitgümnaasiumi lõpetanud ja kõrgharidusega vanematega peredest pärit õpilased. Maa-asulatest ja madalama haridustasemega peredest pärit õpilased jätkavad õpinguid väiksema tõenäosusega.

korgharidus_vastuvoetud_gumnlopetajad

“Venelaste hulgas on eestlastega võrreldes rohkem neid, kes hindavad oma majanduslikku olukorda halvaks ning vähem neid, kes hindavad seda heaks” – Eve Mägi

Eesti üliõpilaskonnas on töötavaid tudengeid tervelt 66%. Ühtlasi kulutavad Eesti üliõpilased Euroopas vähim aega õppetööga seotud tegevustele. Mida piiratumad on perekonna rahalised võimalused, seda suurem on tõenäosus, et üliõpilane töötab toimetuleku eesmärgil. Töökoormuse tõttu väheneb aga õpilase intensiivne osalemine õppetöös.

Joonisel: Täiskoormusega õppivate üliõpilaste töökoormus

taiskoormusega_oppivate_uliop_tookoormus

Selleks, et kindlustada kõrghariduses võrdväärsed võimalused, peaksid õppeasutused analüüsima oma üliõpilaskonna sotsiaalmajanduslikku tausta erinevate õppevaldkondade lõikes. Ühtlasi võiksid õppeasutused luua madalama sotsiaalmajanduslikuma taustaga üliõpilastele teatud osaajaga töötamise võimalusi.

Keskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused peaksid kindlustama mitmesuguse sotsiaalmajandusliku taustaga noortele karjäärinõustamise ning õpingute jätkamist toetavad võimalused.

Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused peaksid jälgima, et informatsioon õppimisvõimaluste kohta leviks ka maa-asulatesse ning väiksema õpilaste arvuga koolidesse.

Üldhariduskooli õpetajad peaksid rohkem tähelepanu pöörama andekatele ja eriliste võimetega õpilastele ning toetama nende edasiõppimise motivatsiooni.

Haridus-ja Teadusministeerium koostöös õppeasutustega peaks võimaldama üliõpilastele piisavalt finantsilist abi, nagu õppetoetused ja õppelaenud, eriti üliõpilastele, kes töötavad toimetuleku eesmärgil.