Kaitseministeerium korraldab regulaarselt ministeeriumi arengupäevi. 2014. aastal keskendus arengupäev sellele, et mõtestada avatust-suletust ministeeriumi töös ja leida ühist tähendust sellele nii kommunikatsiooni (sise ja välis) kui ka hoiakute mõttes. Praxis toetas Kaitseministeeriumit arengupäeva kontseptsiooni loomisel, metoodiliselt ning elluviimisel-modereerimisel.

Lähtekohad töömeetodite valikul arengupäevaks:

  • Inspireeriv – et osalejad saaksid uusi ideid, lähenemisi, tutvuksid teistsuguste vaatenurkadele, mis kokkuvõtteks aitab neil loovamad olla ning mõelda rohkem nö „kastist välja“.
  • Mõtestav – et arengupäev oleks tööalaselt arendav ja kasulik ja et kõik osalejad mõtestaksid ministeeriumi avatust-suletust ning sisekommunikatsiooni väljakutseid. Selle tulemusena on osalejad ühtses inforuumis, tekib jagatud ja terviklikum arusaam probleemidest ja nende lahendusvõimalustest.
  • Kaasahaarav – et osalejad oleksid aktiivses rollis, mõeldes ja tegutsedes ühiselt. Selle tulemusena kasvab meeskonna ühistunne ja igaüks on andnud panuse lahenduste väljapakkumisel.
  • Praktiline – et arengupäeva aruteluteemad ei jääks liialt abstraktsele tasemele, vaid jõutakse konkreetsete ideede-lahendusmõteteni.

Kasutatud töömeetodid:

Inspiratsioonikõne: innustav ja mõtteainet andev osalejaid ühte inforuumi toov päeva käivitav lühike ettekanne.

Probleemide määratlemise töötoad: probleemide analüüsi-mõtestamise meetodid (erinevad, sõltuvalt teemast, nt empaatia-kaart, lugude jutustamine).

Ühisarutelu töötubade arutelu-tulemuste põhjal: esitletakse järeldusi peamistest probleemidest, visualiseerides neid (sõnapilv, joonis vmt).

Õpime teistelt: kaasahaaravad lühiesitlused kodutöödest PechaKucha meetodil, mille eesmärk on anda „kastist“ välja mõtteainet lahenduste väljapakkumisel.

Maailmakohvik: aktiivarutelu lahendusideede genereerimiseks. Tegu on kaasamismeetodiga, mis võimaldab algatada olulisi vestluseid, leida erinevaid osapooli kaasates olemasolevatele probleemidele lahendusi ning ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid.