Seminari eesmärk on nii sisuliselt kui tehniliselt ette valmistada ja ellu viia mõtteseminar, kus asutuste juhtide tasandil tekiks rohkem „meie“-tunnet ning edendada horisontaalset koostööd Siseministeeriumi valitsemisalas kui teiste asutuste ja partneritega väljaspool Siseministeeriumi valitsemisala.

Seminaril moodustatud laudkondades püüti ühiselt erinevates valdkondades olevatele probleemidele lahendusi leida.

Lähisuhtevägivalla ohvriks sattunud laste teemal olid probleemideks infovahetus, järelvalve ning teenused. Infovahetuse parandamiseks pakuti välja probleemi määratlemist, ühist teavitamise juhist, koostööd kogukonna liikmete vahel, juhtumipõhist lähenemist, ise probleemide juurde minemist, kiiret reageerimise/sekkumise võimalust ning laste teadlikkuse tõstmist. Järelvalves soovitati lahendusteks probleemide ennetamist mitte tagajärgedega võitlemist, kindlat rollide määraltemist ja standardite väljatöötamist, maavalitsuse tasandilt teema juhtimist ning andmevahetuse tõhusamat tagamist, rohkem suhtlemist ja suhtlemisjulgust. Teenuste probleemile pakuti lahendusest välja keskset koordineerijat riigi tasandlik, seadusandliku baasi terviklikku üle vaatamist, teenuste arusaadavat kirjeldamist, teenuste otsustajate piisavat motiveerimist, vabatahtlikke ja kodanikujulguste tunnustamist, teavitussüsteemi tööle panemist ning haldusreformi teostamist.

Uppumissurmade vähendamise teema laudkonna aruteludes pakuti surmade kahandamiseks välja järgmisi lahendusi: 1) keskse koordinaatori/vastutaja olemasolu; 2) ühtne andmebaas; 3) hallide alade kaardistamine; 4) ennetuse ja teadlikkuse tõstmine; 5) üksikjuhtumite analüüs; 6) ujumisõpetus ja -õpetus õppekavadesse; 7) ohutusvahendite olemasolu tagamine ja 8) teiste riikide kogemustest õppimine.

Viimase teemana käsitleti hukkunute arvu vähendamist liikluses. Laudkondades jõuti järeldusele, et liiklussurmade vähendamiseks on oluline teadlikkuse suurendamine, tehnilised lahendused (alkokulud, automaatkontroll), karistuste diferentseerimine, parem koostöö kohalike omavalitsustega, kodanikujärelvalve, parem eestvedamine kõigil tasanditel ning initsiatiiviga seotud ressurss.

Ühiselt arutleti ka selle üle, mida me ise saaksime ära teha, et olla paremad eestvedajad. Selleks on vaja initsiatiivi haaramist ja innustamist. Samuti tuleb laialt kaasata, kuid selgelt kokku lepitud eestvedaja olemasolu on vajalik. Initsiatiiv peaks olema tunnustatud. Tuleks püstitada selge ühine eesmärk ja võimalikult palju ühiselt aega veeta, samuti määratleda ja kõrvaldada koostöötakistused. Paika tuleb panna pikaajalised tegevuskavad ja vastutajad ning juhtidele jätta instrumendid ja võimalused „kuidas“.