Valge raamat on esimene terviklik riigi personalijuhtimise arengudokument. Selle eesmärk on ühiskonna muutuste, vajaduste ja võimalustega kohanduv ning võimekas töötajaskond, kes toetab riigi ülesannete elluviimist.

Ühtsete personalipoliitika põhimõtete ja tegutsemisviisideni jõudmiseks täpsustati dokumendi väljatöötamisel nii rahandus- kui ka teiste ministeeriumide rolle ja vastutust personalipoliitika koordineerimisel. Rahandusministeerium hakkab senisest enam tegutsema riigi personalipoliitika kompetentsikeskusena ja pakub rohkem ning kvaliteetsemaid teenuseid, näiteks koolitused, uuringud ministeeriumidele ning ka teistele avaliku sektori organisatsioonidele.

Valge raamatu kohaselt kaardistatakse riigi vajadused nii töötajate hulga kui vajalike kompetentside kohta, arvestades sealhulgas väheneva ja vananeva rahvastiku survet töötajate arvu valitsussektoris vähendada. Lisaks arendatakse välja asutuste võimekus süsteemseks personalikorralduseks, et pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid optimaalse kuluga.

Konkreetsete tegevustena koostatakse korruptsiooniriskide hindamise metoodika, korrastatakse eriteenistuste personalipoliitika ja töötatakse välja lahendused töötajate mobiilsuse suurendamiseks, laiendatakse keskastmejuhtide arendamist ja koolitamist ning koostööd asutuste vahel. Töötatakse välja töötajate tulemuslikkuse ja selle hindamise meetodid. Analüüsitakse võimalust luua rahandusministeeriumisse eraldi üksus keskse koolituspoliitika väljatöötamiseks ja korraldamiseks.

Vaata ka

Riigi kui tööandja personalipoliitika valge raamat