Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on arendada igapäevatöös vajalikke analüüside ettevalmistamise, ja teostamise oskusi ja tõsta analüüsi tulemuste esitamise kvaliteeti ametnike/töötajate hulgas, kes puutuvad oma töös kokku erinevate valdkondade, tegevuste või poliitikate kirjeldamise, analüüsimise, tulemuslikkuse hindamise ja muutuste vajaduse põhjendamisega.

Koolitus on praktilise suunitlusega. Õppeprotsessis kasutatakse praktilisi näiteid, rühmatööd ja arutelusid vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab analüüsi olemust ja rolli poliitikakujundamise protsessis;
 • teab, milline on analüüsi protsess;
 • oskab analüüsi planeerida ja eesmärke seada;
 • oskab põhjendada muutuste vajadust ja võrrelda alternatiivseid lahendusi;
 • teab peamisi andmeanalüüsi meetodeid, nende eeliseid ja puudusi;
 • oskab järeldusi teha ja mõistab ettepanekute rolli;
 • oskab analüüsi tulemusi arusaadavalt ja kasutajasõbralikult esitada.

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • analüüsiprotsess;
 • analüüsi planeerimine, lähteülesanne: probleemi ja eesmärgi määratlemine, muutuste vajaduse tuvastamine;
 • sekkumisloogika kavandamine, poliitikavalikute väljatöötamine ja võrdlemine;
 • andmete kogumine ja analüüsimine;
 • sobiva uurimismeetodi valik, kvalitatiivne ja kvantitatiivne lähenemine;
 • kokkuvõtte koostamine, järelduste ning soovituste tegemine;
 • analüüsi tulemuste esitamine;
 • analüüsidokumendi formaadi väljatöötamine.

Koolitus toimub kahel päeval, kokku 16 akadeemilist tundi.