Koolituse põhieesmärk oli kogenud riigiametnike põhiteadmiste ja –oskuste värskendamine uuemate riigivalitsemise arengusuundade ja viimaste aastate muudatuste tutvustamise kaudu ning koolitusel osalejates ühtsemate avalike teenistuste põhiväärtuste levitamine.

Samas oli koolitus hea võimalus innustada ametnikke neid värskemaid teadmisi rakendama oma töös, seega oli koolitusel ka motivatsiooniline eesmärk.

Kõigi koolitusteemade puhul käsitlesid lektorid nii Eesti arenguid ja valikuid, rahvusvahelist kogemust ning seda, mida saab ametnikkond uute vajaduste rahuldamiseks teha.

Koolitusteemad olid:

  • kuidas peaks toimuma strateegiline juhtimine, mis ei võtaks arvesse vaid ühe valdkonna eesmärke, vaid riigi huvisid tervikuna ja mis rolli ametnikud selles töös täidavad?
  • kuidas suurendada koostööd erinevate haldustasandite, kuid ka erinevate riigiasutuste vahel ja milliseid oskusi ning tööviise selleks vaja on?
  • kuidas kujundada poliitikaid teadmispõhiselt, arvestades reaalses elus tekkivad takistusi ja
    sageli puudulikku informatsiooni?
  • kuidas suurendada poliitika legitiimsust, läbipaistvust ja avatust, kaasates edukalt partnereid?
  • kuidas ja miks läbi viia poliitikadokumentide mõjude analüüse ja kuidas suunata oma valdkonda ilma liigse bürokraatia ja halduskoormuseta?
  • milline on ametniku roll ja eetika kaasaegses avalikus teenistuses ning kuidas ennetada, märgata ja lahendada huvide konflikte?
  • milline on Eesti roll olulisemates rahvusvahelistes organisatsioonides, kuidas seda rolli järjest paremini täita ning mida see tähendab Eesti ametnikele?