Koolituse eesmärk on arendada Päästeameti juhtide analüüside lähteülesande püstitamise ja nende kvaliteedi hindamise oskusi ning tõsta analüüsi tulemuste esitamise kvaliteeti. Juhtide koolitamine  aitab ühtlustada mõisteruumi ja kujundada ühist arusaama hea analüüsi tunnustest Päästemaeti erinevatel juhtimisastmetel. Juhtide koolitusel pannakse suuremat tähelepanu lähteülesande koostamise, analüüsiprotsessi ülesehituse ning erinevate analüüsi ja uurimismeetodite võimalustele ning riskidele. Samuti käsitletakse analüüsi järelduste tegemise ning nende esitlemise tänapäevaseid vahendeid.

Koolitus on praktilise suunitlusega. Õppeprotsess on üles ehitatud interaktiivsetele aruteludele ja ühise teadmise loomisele, kasutatakse praktilisi näiteid, rühmatööd ja arutelusid vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab analüüsi olemust ja rolli poliitikakujundamise protsessis;
 • teab, milline on analüüsi protsess;
 • oskab püstitada head analüüsi lähteülesannet;
 • oskab erinevaid andmeanalüüsi meetodeid siduda uurimisprobleemiga, tunneb meetodite eeliseid ja puudusi;
 • oskab anda konstruktiivset tagasidet analüüsi koostajale;
 • oskab järeldusi teha ja mõistab ettepanekute rolli;
 • oskab analüüsi tulemusi arusaadavalt ja kasutajasõbralikult esitada.

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • analüüsiprotsess;
 • poliitika-analüüsi põhikomponendid, lähteülesanne, eesmärk, poliitikavalikud, tagasiside analüüsi koostajale;
 • andmed ja uurimismeetodid: riskid ja võimalused;
 • uuringu kokkuvõte, järelduste ning soovituste tegemine;
 • analüüsi tulemuste esitamine.

Koolituse kestus on 8 akadeemilist tundi.