Programmi eesmärk oli pakkuda lahendust mõju hindamises esinevatele takistustele, harides osalejaid mõju hindamise protsessist; soovitud mõju saavutamise plaanimisest; eel-, vahe- ja lõpphindamisest; muutuste teooriast; erinevatest mõju hindamise meetoditest ja mõju hindamisel saadud teadmiste reaalsest kasutamisest ja levitamisest, pakkudes praktilisi näiteid ja ülesandeid vajalike oskuste omandamiseks oma tööks.

Programmi oodatav tulemus oli paranenud praktiline oskus läbi viia mõjude hindamist, mida saab kasutada nii õigusaktide, arengukavade kui EL asjades Eesti seisukohtade ettevalmistamise kontekstis.

Koolituse läbinu:

  • oskab koostada väljatöötamiskavatsust, arengukava koostamise ettepanekut ja seaduse seletuskirja mõjude osa;
  • oskab koostada arengukava koostamise ettepanekut ning kirjeldada selle juurde esialgset hinnangut arengukavade mõjudele („Mõjude hindamise metoodika“ lisa 2), samuti edasist mõjude analüüsi vajadust;
  • suudab otsustada organisatsiooniväliste ekspertide kaasamise vajaduse üle ning koostada ekspertidele lähteülesande;
  • on omandanud praktilisi teadmisi erinevate valdkondade (sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju; mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele; mõju majandusele; mõju elu- ja looduskeskkonnale; mõju regionaalarengule; mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele; muud otsest või kaudset mõju) mõjude analüüsiks kasutatavate meetodite kohta.