Eesmärk
Koolitusprogrammi eesmärk on pakkuda siseaudiitoritele võimalust täiendada oma teadmisi mõju hindamise valdkonnas. Koolituse käigus haritakse osalejaid mõju hindamise olemusest, kasutusvõimalustest, hindamisprotsessist ja erinevatest hindamisetappidest. Osalejatele antakse ülevaade, kuidas tuvastada sekkumisloogikat, koguda ja analüüsida andmeid, milliseid meetodeid kasutada mõju hindamisel ja milliste piirangutega seejuures arvestada ning kuidas mõju hindamisel saadud teadmisi kasutada ja levitada. Siseaudiitorite töö eripärast tulenevalt keskendutakse koolitusel põhjalikumalt järelkontrollile.

Koolitus on praktilise suunitlusega. Õppeprotsessis kasutatakse rohkelt praktilisi näiteid, rühmatööd  ja arutelusid vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks ja jagamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab mõju hindamise olemust ja rolli;
 • teab, millised on mõju hindamise põhiküsimused;
 • oskab hinnata eesmärkide headust ja poliitikavalikute sobivust;
 • oskab tuvastada sekkumisloogikat;
 • teab, milliseid meetodeid mõju järelhindamisel kasutada ning millised piirangud eri meetoditega kaasnevad.

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • mõju hindamise olemus ja roll poliitikakujundamise süsteemis;
 • mõju hindamise eeldused, probleemi ja eesmärgi määratlemine, sekkumisloogika;
 • probleemi- ja eesmärgipuu;
 • mõju tuvastamine ja mõõtmine, info kogumine, hindamistulemuste tutvustamine;
 • kvalitatiivne versus kvantitatiivne mõju hindamine, baasstsenaariumi loomine;
 • ülevaade kvalitatiivsetest mõju järelhindamise meetoditest;
 • ülevaade kvantitatiivsetest meetoditest mõju järelhindamisel;
 • mõju hindamise plaani koostamine.

Koolitus toimub kahel päeval, kokku 16 akadeemilist tundi.

Programm pandi kokku ja viidi läbi koostöös Siseauditor.ee-ga.