Koolituse käigus käsitletakse 1) mitteparameetrilist hindamist; 2) enne-pärast hinnangut; 3) diferents-diferents hinnangut; 4) statistilist sobitamist (mastching) mõju hindamisel; 5) lineaarset ja mittelineaarset regressioonimudelit mõju hindamisel; 6) regressiooni katkemise meetodit (regressioon discontinuity approach); 7) instrumentmuutuja meetodit ja 8) selektsioonimudeleid.

Koolituse lõpetanu tunneb erinevaid mõju hindamise kvantitatiivseid meetodeid ja oskab neid sobivas situatsioonis rakendada. Samuti tunneb läbinu meetoditega seotud riske, sealhulgas andmete kvaliteediga seonduvat.

Koolitus toimub praktilise seminarina, kus iga koolituspäeva esimeses pooles antakse teoreetiline ülevaade ning päeva teises pooles proovitakse Stata programmi kasutades õpitu praktikas järgi. Koolituse materjalid tuginevad reaalsetele näidetele Eesti poliitikaanalüüsidest ning tänu sellele tagatakse teadmiste rakendatavus Eesti kontekstis.