Programmi eesmärk on töötada välja ja ellu viia keskastmejuhtide pädevuse tõstmiseks nende kompetentsuste tervikliku arendamise kaudu. Koolituse sihtrühm on Sotsiaalministeeriumi keskastmejuhid, meeskonnajuhid ja nõunik.

Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkond puudutab otseselt iga Eestis elavat inimest tervise, sotsiaalkaitse ja tööturupoliitikate kaudu. On oluline, et ministeeriumisiseselt arenevad koostööpraktikad, mis võimaldavad poliitikaid luua ja jõustada võimalikult kodanikusõbralikult, terviklikult ja eesmärgipäraselt.

Ühelt poolt puudutab see koolituse sihtrühma kuuluva ametniku kompetentsust oma tööd, aega ja meeskonda tulemuslikult juhtida. Teisalt tähendab see huvi ja arusaamist sellest, kuidas tema töövaldkond mõjutab teisi valdkondi ja vastupidi ning sellest johtuvalt oskusi ja initsiatiivi koostööks ja nö „suurt pilti arvestavate“ lahenduste leidmiseks.

Projekti tulemusel mõistab sihtrühm iseenda rolli keskastmejuhina; keskastmejuhiks olemuse eripära; omandanud teadmisi grupidünaamilistest mõjudest ja enese rollist nendes; õppinud eesmärgistama ja süstematiseerima oma tööd ja seeläbi juhtima efektiivselt oma ressursse inimeste ja protsesside juhtimisel.