Igal inimesel on õigus oma tervise kaitsele ja õigus saada tervishoiusüsteemis võrdselt koheldud sõltumata oma soolisest või seksuaalsest identiteedist. Ometi kogevad LGBTQI+ inimesed üle Euroopa erinevaid takistusi tervishoiuteenuste kasutamisel.

Mitmed üleeuroopalised uuringud on neid barjääre ka kaardistanud. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2019. aasta LGBTI küsitluse järgi olid 11% Eesti LGBTI inimestest tajunud küsimisele eelnenud 12 kuu jooksul tervishoiu- või sotsiaalteenuste kasutamisel diskrimineerimist oma soolise või seksuaalse identiteedi tõttu. FRA varasema analüüsi järgi (Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people, 2016) võivad takistused peituda eelarvamustes ja vaenulikes hoiakutes LGBTQI+ inimeste suhtes, samuti teadmatuses LGBTQI+ inimeste vajadustest ja spetsiifilistest tervisemuredest. Ka diskrimineerimine soolise või seksuaalse identiteedi tõttu tõkestab tervisevõrdsuse saavutamist.

LGBTQI+ inimeste õigusi tervishoiuvaldkonnas ja tervisevõrdsuse küsimusi on Eestis seni uuritud vähe.

Projekti eesmärk on täita see teadmiste lünk ja:

  • uurida tervishoiusüsteemis valitsevaid barjääre, mis takistavad LGBTQI+ inimeste võrdset ligipääsu võrdselt hea kvaliteediga tervishoiuteenustele
  • toetada tervishoiusüsteemis töötavaid inimesi, sh õppida tundma tervishoiutöötajate vajadusi, sh milliste LGBTQI+ õiguste ja vajaduste teemaliste koolituste ja infomaterjalide järele on nõudlus​
  • tõsta tervishoiutöötajate ja LGBTQI+ inimeste teadlikkust (luua koolitusi ja infomaterjale)​
  • parandada LGBTQI+ inimeste juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Praxis uurib koos Eesti LGBT Ühinguga ning Euroopa Liidu Õiguste, Võrdõiguslikkuse ja Kodakondsuse Programmi ning Sotsiaalministeeriumi toel Eesti tervishoiutöötajate hoiakuid ja teadmisi LGBTQI+ inimeste vajaduste kohta.

Samuti küsitakse tervishoiutöötajatelt, millist tuge ja infot vajavad nad selleks, et pakkuda LGBTQI+ patsientidele sama hea kvaliteediga tervishoiuteenust kui ülejäänud elanikkonnale.

Projekti tulemusel luuakse tervishoiutöötajatele infomaterjalid ja koolitused, et paremini vastata LGBTQI+ patsientide vajadustele – austada nende õigusi ning olla teadlikumad ja tähelepanelikumad LGBTQI+ inimeste vajaduste suhtes.HEALTH_poliitikasoovitused LGBTQI_juhendmaterjal tervishoutöötajale LGBTQI_taskuteatmik