LGBTQI+ inimesed kogevad muu elanikkonnaga võrreldes tervishoiusüsteemis enam ebavõrdset kohtlemist. Sealhulgas on tervishoius suur puudus LGBTQI+ tervise alastest teadmistest ja kogemustest. 

Health4LGBTI (2017) projekti aruandes märgiti, et LGBTQI+ inimestel on märkimisväärselt suurem risk kogeda vaimse tervise probleeme. LGBTQI+ inimesed kogevad vähemusstressi, nad on sageli vaenulikes keskkondades ja stressirohketes olukordades.

Just noorte LGBTQI+ inimeste vaimset tervist ja heaolu mõjutavad palju – nii positiivselt kui negatiivselt – nende perekonnas toimuv, nt omavahelise suhtluse iseloom või igapäevaelu tavad (Paradoxical family practices: LGBTQ+ young people, mental health and wellbeing, 2020). Noorte LGBTQI+ inimeste vaimne tervis on keerulises olukorras olnud ka COVID-19 pandeemia tõttu, mis sundis LGBTQI+ noori suunduma tagasi elama oma perekonnaga samasse eluruumi ning seal piirangute tõttu tavapärasest oluliselt rohkem aega veetma. See mõjutas eriti selliste LGBTQI+ noorte, kelle pered neid ei aktsepteeri, vaimset tervist negatiivselt (Mental health needs among lesbian, gay, bisexual, and transgender college students during the COVID-19 pandemic, 2020).    

LGBTQI+ inimeste kogemusi tervishoiuvaldkonnas ja tervisevõrdsuse küsimusi on Eestis seni uuritud vähe. Lisaks kaitseb võrdse kohtlemise seadus diskrimineerimise eest seksuaalse sättumuse alusel ainult töö- ja haridusvaldkonnas, jättes tervishoiuteenuste osas LGB inimesed kaitseta. Puudub ka riiklik strateegia LGBTQI+ võrdsuse tagamiseks. Seetõttu on oluline tugevdada LGBTQI+ inimeste positsiooni tervisevõrdsusega seotud aruteludes. 

 HEALTH projekti tulemuste pinnalt jätkavad Praxis ja Eesti LGBT Ühing LESELEH projektiga teadmistelünga täitmist ja LGBTQI+ gruppide huvikaitsevõimekuse tõstmist. Projekti eesmärgid on: 

  • Tõsta LGBTQI+ inimeste gruppide ja ühenduste huvikaitsevõimekust, et kutsuda esile muutusi tervishoiusüsteemis  
  • Õppida osalustegevusuuringu lähenemise (PAR) abil tundma LGBTQI+ noorte vaimse tervise muresid ja kogemusi  
  • Tõsta tervisepoliitika kujundajate ja otsustajate ning meedikute, sh vaimse tervise spetsialistide, teadlikkust LGBTQI+ inimeste, sh noorte, vajadustest ja muredest  
  • Parandada LGBTQI+ inimeste juurdepääsu kvaliteetsele tervishoiuteenustele ilma diskrimineerimise ja häbimärgistamiseta 

Osalustegevusuuringu käigus võimaldatakse LGBTQI+ noortel ehk kaasuurijatel uurida ja mõtestada ise oma vaimse tervise kogemusi. Seeläbi õpivad noored uusi oskusi, loovad uusi teadmisi ja noori võimestatakse, et nad saaksid aktiivsete ühiskonnaliikmetena seista oma õiguste eest ning osaleda ka huvikaitses. Uuringu tulemusena töötatakse üheskoos välja vaimse tervise ja LGBTQI+ teemal infomaterjal tervishoiutöötajatele. 

Projekti tulemusel luuakse ka huvikaitsejuhend ning toimub huvikaitseseminar, mille eesmärk on tõsta LGBTQI+ gruppide tervisealast huvikaitsevõimekust. Lisaks luuakse võimalused dialoogiks ja õppimiseks, mis ühendavad LGBTQI+ inimesi, tervishoiuspetsialiste ja poliitikakujundajaid, et üheskoos edendada tervisevõrdsust. 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Õiguste, Võrdõiguslikkuse ja Kodakondsuse Programm.