2022. aastal viisime  Euroopa Põhiõiguste Agentuuri (Fundamental Rights Agency/FRA) tellimusel ning koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega läbi põhiõiguste ning euroraha teemalise analüüsi.

Uuringu sihiks oli toetada riiklikke inimõigustega tegelevaid asutusi (sh Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ja Õiguskantsleri kantseleisid), ELi põhiõiguste harta horisontaalsete põhimõtete ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järgimise hindamisel ELi fondide rakendamisel.

Praxise osa selles uuringuprojektis oli panustada Eesti kohta käiva analüüsi valmimisse viies läbi ekspertintervjuusid kodanikuühiskonna, struktuurifondidega seotud riigiasutuste, õiguskantsleri ja soolise võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise voliniku esindajatega. Antud uuring viidi paralleelselt läbi valitud Euroopa Liidu riikides ning institutsioonides.  

2023. aasta lõpuks koostab FRA riiklike analüüside kokkuvõttena raporti ja järeldused, mille tulemused peaksid toetama riiklike inimõigustega tegelevaid asutusi oma eurorahade teemaliste strateegiate koostamisel. Kõikidel inimõigustega tegelevatel riiklikel asutustel on potentsiaalselt oluline roll Põhiõiguste Harta ja Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni järgimise tagamisel eurorahade tulemuslikul kasutamisel 2021-2027 rahastusperioodil. 

Antud uuring selgitas seda kus on puudu võimekusest tagada eurorahade kasutamisel põhiõiguste järgmist ning kuidas institutsioonide võimekust suurendada.