EUROSTUDENT on rahvusvaheline võrdlusuuring, mille eesmärk on koguda ja kõrvutada usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid Euroopa kõrghariduse sotsiaalse mõõtme kohta. Uuring keskendub üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra ja eluolu kirjeldamisele, kuid fookuses on ka tudengite lühiajaline rahvusvaheline mobiilsus, et poliitikakujundajad nii riikide kui ka Euroopa tasemel saaksid hinnata kõrghariduspoliitika toimimise tulemuslikkust (nt õppetoetuste piisavus, ühiselamukohtade vajadus, õppekorralduse ja õppeedukuse seosed jne).

Teisalt võib EUROSTUDENTit vaadelda ka kui erinevate riikide uurijate ja teadlaste, andmekogujate, ministeeriumide esindajate ja teiste huvirühmade esindajate võrgustikku, kes on kõik ühendanud jõud, et uurida Euroopa kõrgharidusruumi üliõpilaste eluolu sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi.

EUROSTUDENTi uuringut viiakse läbi alates 2000. aastast ning 2018. aastal alustati juba seitsmenda vooruga. Seitsmendast EUROSTUDENTist võtab osa 28 riiki ning see keskendub järgmistele teemadele: demograafilised karakteristikud, kõrgharidusele ligipääs ja ligipääsu teed, sotsiaal-majanduslik taust, majutustingimused, sissetulekud ja toetused, kulutused, töötamine ja ajakasutus, rahvusvaheline mobiilsus. Seitsmenda vooru andmekogumine toimus 2019. aasta kevad-suvel ning Eesti kõrgkoolides teostab uuringut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Praxis. EUROSTUDENT uuringu  tulemused avalikustati 2020. aasta kevadel.

EUROSTUDENTi uuringut koordineerib rahvusvaheline võrgustik. Iga riik kogub ise oma maa kohta andmed, kuid see toimub keskselt paika pandud põhiküsimuste ning andmekogumispõhimõtete alusel. Keskselt ehk rahvusvahelise juhtkomitee poolt antakse juhtnööre uuringu sihtgrupi, valimi koostamise, uuringuinstrumentide jne osas, et tagada uuringuandmete ühtlane kvaliteet ning võrreldavus. Praxis on EUROSTUDENT VII rahvusvahelise juhtkomitee liige ning juhib peamiselt uuringutulemuste levitamise ja rakendamise tegevusi, kuid on võtnud aktiivselt osa ka uuringu planeerimise, küsimustiku koostamise ning projektis osalevate riikide nõustamise ja toetamise tegevustest. EUROSTUDENT VII konsortsiumisse kuuluvad:

German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW), DE
Kristina Hauschildt, Matthias Liedtke, Christoph Gwosć

Institute for Advanced Studies (IHS), AT
Martin Unger, Angelika Grabher, Iris Schwarzenbacher

ResearchNed, NL
Froukje Wartenbergh-Cras, Bas Kurver

Praxis Centre for Policy Studies, EE
Hanna-Stella Haaristo

MOSTA Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre, LT
Kristina Maseviciute, Eglė Ozolinčiūtė

National Commission for Further and Higher Education (NCFHE), MT
Christine Scholz , Madonna Maroun

Federal Statistical Office (FSO), CH
Sarah Gerhard-Ortega

 

Vaata ka

EUROSTUDENT rahvusvahelise projekti veebilehekülg

EUROSTUDENT VII rahvusvaheline lõpparuanne 

EUROSTUDENT Twitteris 

EUROSTUDENT VII Eesti uuringu lõpparuanne 

EUROSTUDENT VII Eesti uuringu põhisõnumid ja poliitikasoovitused