EUROSTUDENT on rahvusvaheline võrdlusuuring, mille eesmärk on koguda ja kõrvutada usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid Euroopa kõrghariduse sotsiaalse mõõtme kohta. Uuring keskendub üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra ja eluolu kirjeldamisele, kuid fookuses on ka tudengite lühiajaline rahvusvaheline mobiilsus, et poliitikakujundajad nii riikide kui ka Euroopa tasemel saaksid hinnata kõrghariduspoliitika toimimise tulemuslikkust (nt õppetoetuste piisavus, ühiselamukohtade vajadus, õppekorralduse ja õppeedukuse seosed jne).

Teisalt võib EUROSTUDENTit vaadelda ka kui erinevate riikide uurijate ja teadlaste, andmekogujate, ministeeriumide esindajate ja teiste huvirühmade esindajate võrgustikku, kes on kõik ühendanud jõud, et uurida Euroopa kõrgharidusruumi üliõpilaste eluolu sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi.

EUROSTUDENTi uuringut viiakse läbi alates 2000. aastast ning 2021. aastal alustati juba kaheksanda vooruga. Kaheksandast EUROSTUDENTist võtab osa 27 riiki ning see keskendub lisaks tavapäraste üliõpilaste sotsiaalmajanduslikku eluolu käsitletavate tegurite kõrval esmakordselt sellistele teemadele nagu õppimise, õpetamise ja üliõpilaselu digitaliseerimine; vaimne tervis ja heaolu; kogemused diskrimineerimisega, COVID-19 pandeemia mõju. Kaheksanda vooru andmekogumine toimus peamiselt 2022. aasta kevadsuvel, osa riikidest tegeleb andmekogumisega kevadsuvel 2023. Eesti kõrgkoolides teostas uuringu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Praxis. EUROSTUDENT 8 uuringu  tulemused avalikustatakse 2024. aasta kevadsuvel.

EUROSTUDENTi uuringut koordineerib rahvusvaheline võrgustik. Iga riik kogub ise oma maa kohta andmed, kuid see toimub keskselt paika pandud põhiküsimuste ning andmekogumispõhimõtete alusel. Keskselt ehk rahvusvahelise juhtkomitee poolt antakse juhtnööre uuringu sihtgrupi, valimi koostamise, uuringuinstrumentide jne osas, et tagada uuringuandmete ühtlane kvaliteet ning võrreldavus.

Praxis on EUROSTUDENTi rahvusvahelise juhtkomitee liige ning juhib peamiselt uuringutulemuste levitamise ja rakendamise tegevusi, kuid on võtnud aktiivselt osa ka uuringu planeerimise, küsimustiku koostamise ning projektis osalevate riikide nõustamise ja toetamise tegevustest.

EUROSTUDENT 8 konsortsiumisse kuuluvad:

German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW), DE
Kristina Hauschildt, Christoph Gwosć, Hendrik Schirmer

Institute for Advanced Studies (IHS), AT
Martin Unger, Sylvia Mandl, Cordelia Menz

ResearchNed, NL
Joris Cuppen, Ardita Muja

Praxis Centre for Policy Studies, EE 
Eve Mägi, Marleen Allemann

Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), MT 
Jana Kazarjan

Federal Statistical Office (FSO), CH
Yassin Boughaba

 

 

 

Vaata ka

EUROSTUDENT rahvusvahelise projekti veebilehekülg

EUROSTUDENT Twitteris 

EUROSTUDENT Talks veebiseminaride sari