Uuring hindab majanduskriisi mõju üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsusele Erasmus programmis kümnes Euroopa riigis. Need riigid on Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Island, Itaalia, Poola, Portugal ja Hispaania.

“Analüüs põhineb eeldusel, et majanduskriisi mõju võib olla nii positiivne kui ka negatiivne: see teeb välismaal õppimise võimalused rohkem atraktiivsemaks, samas võib takistada välismaale minekut majanduslikel põhjustel.” – Hanna-Stella Haaristo

Analüüs näitab, et tudengite ja personali mobiilsus on kasvanud vaatamata finantskriisile. Väljaminevate üliõpilaste arv on kasvanud alates 2008/09 õppeaastast 6% keskmiselt Erasmus programmi riikides ja kõige suurem kasv ühes riigis oli 12%. Välispraktika arvu kasv on veelgi suurem – keskmiselt 18%-29%.  See tähendab, et mobiilsuse kasutegur on endiselt tunnustatud ja Erasmus programm on jätkuvalt oluline mobiilsuse edendaja.

Samal ajal tuleb märkida, et kasvutempo on siiski kõikides mobiilsuse vormides aeglustunud. See näitab, et majanduskriis on mõjutanud mobiilsusprogrammides osalejate arvu. Kuigi majanduskriis on aeglustanud osalejate arvu kasvutempot paljudes riikides, tuleb märkida, et siiski mõnedes riikides kasvutempo on tõusnud.

Muutused mobiilsuse taskukohasuses üliõpilastele on põhjustatud:

  • nende vanemate majanduslikust olukorrast;
  • muutustest riiklikus rahastuses;
  • muutused tudengite töötamisvõimalustes kodus ja välismaal.

Enamikel juhtudel on toimunud ainult mõned muutused riiklikus üliõpilaste rahastuses, aga intervjueeritavad hoiatasid tulevaste võimalike muutuste eest, mis võivad mõjutada mobiilsuse kasvu. Personali palgakärped on juba toimunud, mis mõjutavad nende võimalust välismaale minna.

Kasvu jätkumise põhjuseks võib olla arusaam, et välismaal elamine annab võimalusi. See praktiline arusaam mobiilsuse kasuks võib muuta osalust Erasmus programmis. Välismaal viibimise aeg on muutumas lühemaks ning üha enam valitakse õppimise asemel Erasmus praktika.

Uuring soovitab Euroopa taseme ja riiklikel Erasmus koordinaatoritel teha rohkem koostööd, et hinnata edaspidised majanduskriisi mõjusid kasutades nii haldusandmeid kui ka nende eksperthinnangut. Riiklikud mobiilsuse esindusorganid võivad saada kasu selgesõnalise strateegia väljatöötamisest, et kindlustada edaspidine toetus ja pikaajaline kasv Erasmus programmi osaluses.

Joonis: Mobiilsete üliõpilaste ja personali osakaal Prantsusmaal, Eurostat andmete põhjal.

share of mobile students and staff real

share legend done