Euroopa haridusprogrammid Leonardo da Vinci ja Socrates on Eesti hariduse valdkonda panustanud mitmel erineval moel ning seda nii üksikisikute, organisatsioonide kui ka kohati sektori (Leonardo) tasemel. Programmis osalejad hindavad kõrgelt osalemisest saadud kogemust; programmid on aidanud rahuldada mitmeid olulisi vajadusi ning lisanud siinsele haridusele lisaväärtust. Nt tõid Leonardo mobiilsusprogrammides osalenud välja, et õpirände kaudu on arenenud nii erialased, keele- kui ka isiklikud kompetentsid. Praktika on osalejatel võimaldanud oskusi tööolukordades välismaal rakendada ning seeläbi suurendanud õpilaste võimalusi leida tööturul hea ametikoht. Praktika välisriigis on samuti olnud hea võimalus tundma õppida teisi Euroopa kultuure ning tööeetikat.  Kutsehariduse õpetajate ja koolijuhtide jaoks on mobiilsus andnud võimaluse leida uusi kontakte ja koostööpartnereid. Erasmuse programmis osalenud üliõpilased tõid samuti välja palju positiiveid kogemusi, rõhutades lisaks kultuurilisele õppimisele keeleoskuse, isiklikku (nt kohanemisvõime, julgus, avatus, enesekindlus) ning erialaste teadmiste arengut ja erinevate õpetamisviidide kogemist. Üliõpilaste hinnangul on tööandjate silmis rahvusvahelise kogemusega üliõpilased kõrgemalt hinnatud, samuti on nende võimalus leida tööd Euroopa tööturul suuremad. Erasmuses osalenud õppejõud rõhutasid juba eelnimetatud teguritele veel seda, et mobiilsuse kaudu omandasid nad uusi teadmisi-kogemusi ja see võimaldas neil oma töös rakendada uusi õppemeetodeid, arendada edasi ainekavasid või siis kasutada välismaa kolleege oma töös konsultantidega. Samuti avas Erasmus uksi uuteks koostöövõimalusteks, nt uute koostööprojektide arendamine, ühisõppekavade väljatöötamine, ühisüritused jne. Õppejõudude rahvusvaheline mobiilsus toetas omakorda kõrgkoolide õppekvaliteedi arengut ja tõstis Eesti kõrgkoolide mainet välismaal.

Hinnatud haridusprogrammid on seni töötanud ilma riigi tasandi sekkumise ning suunamiseta, erandiks Eramuse programm. Programmide rakendamine Eestis ei ole otseselt lähtunud riiklikest eesmärkidest, samas kui riiklik koordinatsioon tõstaks programmide tõhusust ja tulemuslikkust veelgi (aitaks toetada riiklike hariduseesmärkide saavutamist).

Kokkuvõttes tõi analüüs veel välja järgmised arenguvajadused:

 • Erasmus programmi üks eesmärk ei ole saavutatud piiratud ressursside tõttu – keerulisema majandusliku taustaga üliõpilased on sunnitud valima sihtriigi mitte eriala sobivuse, vaid elamiskulude järgi. Seega tuleks tõsta Erasmus stipendiumeid kallimates riikides.
 • Osalejate arv Comeniuse õpetajate koolitusel on olnud väga tagasihoidlik, sest programmi ülesehitus on väga keerukas.
 • Leonardo programmi osalejatest üks viiendik ei ole rahul keelelise ettevalmistusega enne vahetusele asumist, seega vajaks see parandamist.
 • Mitte kõik Leonardo programmis osalejad ei saanud sertifikaati, mis tõendaks nende osalust programmis ja on vajalik hilisemaks tööle kandideerimiseks.

Vajadus on luua põhjalik ja kasutajasõbralik programmide infosüsteem, mis pakuks piisavat ülevaadet, ulatuslikku andmete analüüsi ja seiret. Vaja on ka oluliselt parandada projektide tulemuste ja mõju levitamist nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil.

Intervjueeritud osalised tõid veel välja mitmeid soovitusi:

 1. Leonardo programm peaks lubama rohkem investeeringuid, et suurendada projekti mõju. Näiteks, kui projekt käsitleb uue õppekava väljatöötamist, siis peaks olema võimalus saada toetavat tehnikat, seadmeid või teisi õppevahendeid, suurendamaks projekti tulemuslikkust ja aitamaks kaasa projekti rakendamisele.
 2. Erasmuse programmi üliõpilased tõid välja, et Eesti kõrgharidusinstitutsioonid peaksid olema paremini informeeritud sihtriigi tingimustest, sh keelekursuste reaalsest kättesaadavusest ja elamiskuludest.
 3. Mõned Erasmuse üliõpilased lisasid, et kõrgharidusasutuste diplomi lisad võiksid sisaldada Erasmuse mobiilsuses osalemisest, et kajastada selle tegevuse väärtust.
 4. Erasmuse institutsioonid on maininud muret, et mobiilsuse edu on hinnatud ainult osalejate arvu järgi. Pikemad mobiilsusperioodid on tulemuslikud ja mobiilsuse kvaliteeti peaks rõhutama.
 5. Ettevalmistus Erasmus programmi õppejõudude vahetuseks on väga aeganõudev ja kulukas, seega tuleks kaaluda ettevalmistuste toetamist. Hästi ettevalmistatud õppejõud on pädevamad ja motiveeritumad panustama, näiteks välisüliõpilaste meelitamisse Eesti ülikoolidesse.
 6. Socratese tsentraalsete projektide osalejad tõid välja, et info levitamine ja turundus peaks olema rohkem rahaliselt toetatud, et saavutada suurem populaarsus ja toodete teadlikkus.
 7. Osalejad vajavad suuremat selgust intellektuaalomandi õigustest, mis on seotud nende valmistatud toodetega.