EUROSTUDENT on üleeuroopaline üliõpilaste küsitlusuuring, mis kogub ja kõrvutab andmeid kõrghariduse sotsiaalse tasandi kohta üliõpilaste vaatest. Uuring viidi läbi 30 riigis. Eesti üliõpilaste seas viidi veebipõhine küsitlusuuring läbi aprillist juunini 2022. Küsitluses osales 3693 üliõpilast.

Mõned olulisemad uuringu tulemused:

  • Eesti üliõpilaste keskmised väljaminekud on kasvanud kiiremini kui sissetulekud. Võrreldes 2019. aastaga on Eesti üliõpilaste väljaminekud kasvanud neljandiku võrra, sissetulekud aga vaid viiendiku võrra, mistõttu nende rahaline tasakaal on habras. Eesti üliõpilaste sissetulekud pärinevad valdavalt ehk 65% ulatuses töötamisest. Viiendikul Eesti üliõpilastest ei ole vajadusel võimalik teha ootamatut 500 euro suurust kulutust. Võimalike finantsraskuste suhtes on kõige haavatavamad üliõpilased need, kes on erivajadustega, omandanud põhihariduse vene keeles või kelle vanematel ei ole kõrgharidust, samuti kuni 19aastased üliõpilased.
  • Suurem osa (70%) Eesti üliõpilastest töötab õpingute kõrvalt, kusjuures pea pooled (43%) nendest töötavad üle 20 tunni nädalas. Töötavate üliõpilaste nädalakoormus on väga kõrge, neil kulub õppetööle ja tasustatud tööle kokku keskmiselt 59 tundi nädalas. Üliõpilaste kõige sagedasemad töötamise põhjused on elamiskulude katmine (78%), selliste asjade ostmise lubamine, mida muidu endale lubada ei saaks (77%) ning töökogemuse saamine (69%).
  • Eesti üliõpilaskonnas on endal vaimse tervise probleeme tajuvate üliõpilaste osakaal viimase kuue aastaga kasvanud ligi viiekordseks. 2016. aastal märkis endal vaimse tervise probleemi olevat 3% üliõpilastest, 2019. aastal 9% ja 2022. aasta andmetel 16%. Kõige rohkem tajuvad tudengid endal depressiooni ja ärevushäire esinemist, vastavalt 11% ja 10% kõigist üliõpilastest. Veidi rohkem kui pooled üliõpilased (54%) tajuvad COVID-19 pandeemia pikaajalist negatiivset mõju nende vaimsele tervisele. Ehkki suurem osa (70%) Eesti üliõpilastest on teadlikud neile suunatud õppe- ja psühholoogilisest nõustamisteenusest, ei ole valdav enamus neid veel kasutanud. Kõigist üliõpilastest 10% on kasutanud õppetööga seotud nõustamist ja 9% psühholoogilist nõustamist.

Vaata ka

EUROSTUDENT rahvusvahelise projekti veebilehekülg

EUROSTUDENT VII rahvusvaheline lõpparuanne 

EUROSTUDENT Twitteris 

EUROSTUDENT VII Eesti uuringu lõpparuanne 

EUROSTUDENT VII Eesti uuringu põhisõnumid ja poliitikasoovitused