Eesti noortevaldkond on uue arenguperioodi lävel ning endiselt kestvas ülemaailmses COVID-19 kriisis. Lisaks seisavad noored, noortevaldkonna poliitika, institutsioonid, poliitikakujundajad ja praktikud nii Eestis kui mujal silmitsi kõikehõlmavate väljakutsetega nagu kliimakriis, demograafilised muutused, uued trendid tööturul, majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus ning diskrimineerimine. Et noorte vajadustele võimalikult hästi vastata, on poliitikakujundatel oluline omada head ülevaadet noorte ja noortevaldkonna peamistest oleviku ja tuleviku väljakutsetest, vajadustest, ohtudest ja võimalustest. Just nende väljaselgitamisele ja noortevaldkonna tulevikustsenaariumiteks (aastani 2030) vormimisele uuring keskendubki.

Tulevikustsenaariumite loomisesse kaasatakse aktiivselt nii noortevaldkonna eksperte, teadlasi, valdkonnaväliseid visionääre kui ka noori endid. Iseäranis oluline roll ongi projektis noortel, keda ei hõlmata uuringusse mitte ainult uuritavatena (nt vastajatena fookusgrupiintervjuudel, küsitlustes või töötubades), vaid ka kaas-uurijatena. Teisisõnu tugineb projekt sotsiaalteaduslike uuringute maailmas oma olulisust üha enam kasvataval osaluspõhisel lähenemisel (participatory action research – PAR), mille keskmes on uuritavatest teemadest mõjutatud inimeste võimalikult sisuline osalus uurimisprotsessis.

Uuringut viib läbi Praxis koostöös Haridus- ja Noorteametiga.

Uuring valmib suvel 2022.