Projekti teostas üle-euroopaline konsortsium, kuhu kuulus ka Praxis.

Praxis keskendus selles projektis Eesti poolelt järgmiste teemade analüüsile.

  • Tervishoiutöötajate piiriülene liikumine. Kirjeldati protesse, mis on seotud tervishoiutöötajatele juhiste ning standardite arendamisega ning kuidas tagatakse tervishoiutöötajate kvaliteet tervishoiutöötajate piiriülesel liikumisel. Samuti uuriti kutsestandardite koostamist ja järgimist Eestis. Selgitati välja nii õiguslikud kui ka administratiivsed mehhanismid, mida rakendatakse arstidele ravivigade tegemisel.
  • Telemeditsiini teenused. Kaardistati ja analüüsiti, kui suures ulatuses ning kui mitmekesiselt telemeditsiini teenuseid üle piiride juba kasutatakse nii Euroopa Liidu siseselt kui ka Euroopa Liidust väljapoole.
  • Piiriülene hambaravi. Analüüsiti erinevates riikides toimivaid hambaravi teenuse pakkumise süsteeme ning mehhanisme, millega tagatakse hambaravi kvaliteet ning kirjeldati ära erinevate riikide vahel juba toimivad piiriülese hambaraviteenuse tarbimise juhtumid. Eesti puhul keskenduti Soome-Eesti vahelisele piiriülesele hambaravi teenusele.

Rohkem informatsiooni leiab projekti kodulehelt.

Vaata ka

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius