Praxis osaleb perioodil 2016–2018 rahvusvahelises tervisevaldkonna alases võrgustikus. Maastrichti ülikooli veetava võrgustikuprojekti eesmärk on kaardistada väikeriikide väljakutsed ja võimalused tervisepoliitika kujundamisel nii riigisiseselt kui ka Euroopa tasandil. Keskendutakse neljale poliitikateemale: vähiravi, tervishoiutöötajate mobiilsus, ravimite kättesaadavus ja harvikhaiguste ravi. Projekt on suunatud teadlaste, tervishoiutöötajate ja poliitikakujundajate koostöö tihendamisele, et saavutada järgmisi eesmärke:

  • suurendada väikeriikide perspektiivi olulisust Euroopa Liidu tasandi tervishoiupoliitika-alastes diskussioonides;
  • tõsta teadlikkust sellest, et erinevate liikmesriikide Euroopa Liiduga integreerumise määr on erinev;
  • väärtustada mitmekesisust Euroopa tasandi tervishoiupoliitika arendamisel, riikide integreerimisel liiduga ja riikidevahelises koostöös.

Võrgustikuprojekti rahastatakse Erasmus + programmist Jean Monnet meetme alamprogrammist „Poliitikadebatt akadeemilise maailmaga“. Lisaks Hollandile ja Eestile on võrgustikus esindatud Malta, Sloveenia ning ka EL-i mittekuuluv Island.