Rahvatervise võimekuse hindamiseks Eestis koguti vajalikke andmeid kolmes etapis vastavalt koordinaatori poolt väljatöötatud meetodile. Andmete kogumiseks: täideti hindamisküsimustik kättesaadava ja teadaoleva info põhjal; hindamisküsimustik valideeriti valdkonna ekspertide ja vastutavate ametnike kaasabil fookusgrupis ning koostati lühike ülevaade ühest valdkondlikust poliitika kujundamise ja elluviimise juhtumist (uimastisõltuvusega seotud probleemide lahendamine Eestis). Uurimuse käigus kõikidest riikidest kogutud info koondas kokku ja analüüsis Maastrichti Ülikool.