Projekti „Hooldusravi vajaduse hindamine Euroopa riikides- ing k lühend ANCIEN“ raames hinnati hetke ja tuleviku hooldusravi vajadust ja pakkumist Euroopa riikide (kokku 20 riiki) lõikes, sh tehnoloogiate ning poliitika rolli kvaliteedi tagamisel ja parandamisel ning määrati kindlaks tulemuslikkuse indikaatorid ja hinnati erinevate süsteemide efektiivsust.

Muuhulgas analüüsiti järgmisi aspekte:

  • demograafia ja elustiili mõju hooldusravi vajadusele,
  • pakkumist ametliku ja mitteametliku hooldusravi vahel,
  • tegevusi, mis parandavad hooldusravi kvaliteeti,
  • erinevat tüüpi hooldusravisüsteemide tulemuslikkust.

Esmalt töötati projekti käigus välja raamistik riikide analüüsimiseks see sisaldas hooldusravi süsteemi makrostruktuuri, pakkumist, nõudlust ja poliitilisi väljakutseid. Tuginedes eelpool toodud raamistikule, koostasid kõik projektis osalenud riigid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid sisaldava riigiraporti. Raportite koondanalüüsi toel koostati hooldusravi tüpoloogia ning riikide raportid. Järgneval joonisel on toodud kirjeldus organisatsiooni ja finantseerimise tüpoloogiast Euroopa riikide lõikes.

ancien

Lisainformatsiooni projekti ja riikide tulemuste kohta saab siit.