Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse keskne teema on, kuidas edastada kirjalikult selget sõnumit. Koolituse laiem eesmärk on tõsta poliitika kujundamisel tehtavate otsuste kvaliteeti. Sellele aitavad kaasa avalike teenistujate paremad lühidokumentide koostamise alased teadmised ja oskused. Lühidokumentidena käsitletakse koolitusel sisukokkuvõtteid, memosid ja protokolle. Nende kvaliteedi paranemine tõstab otsustajatele esitatava teabe väärtust ning aitab neil teha teadlikumaid otsuseid. Samuti aitab info parem edastamine kokku hoida erinevate huvipoolte aega.

Koolituse järgselt on osalejad saavutanud järgmised tulemused:

  • omavad selget ülevaadet poliitika kujundamiseks vajalike lühidokumentide erinevatest vormidest ning neile esitatavatest nõuetest/ootustest;
  • teadvustavad paremini seda, millises vormis ja millise ülesehitusega infot otsustajad neilt ootavad;
  • oskavad keerulist ning mitmetahulist teemat lühidalt ja ülevaatlikult kokku võtta;
  • teadvustavad tänapäevaseid info edastamise võimalusi.

 

Sihtrühm

Koolituse peamine sihtrühm on poliitika kujundamisega seotud avalikud teenistujad, kes valmistavad erinevate tasandite otsustajatele ette taustadokumente. Samas sobib see koolitus ka teenistujatele, kes otseselt poliitika kujundamises ei osale, aga sellegipoolest puutuvad igapäevatöös kokku dokumentide esitamisega otsustajatele. Koolitus sobib nii keskastmejuhtidele kui nõunikele ja spetsialistidele. Koolitusel osalevate teenistujate tööülesannete hulka kuulub:

  • otsustajate ja erinevate poliitika kujundamise protsessi huvipooltega suhtlemine;
  • otsustajatele taustadokumentide ette valmistamine;
  • kommunikatsioonispetsialistidele sisendi andmine.

Koolituse lektoriteks on Hille Hinsberg ja Rauno Vinni, neid toetab eksperdina Eneli Mikko. Koolitusel esineb ka Riigikantselei istungiosakonna juhataja Aivar Rahno.

Koolitust korraldavad koostöös Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Rahandusministeerium.

Vaata ka