Liitumislepingu allkirjastamisega kohustusid uued liikmesriigid panustama ELi arengukoostöö poliitikasse. Selle järgi peab iga liikmesriik panustama ametlikku arenguabisse 0,17% SKPst 2010. aastaks ja 0,33% SKPst 2015. aastaks. Eesti panustas arenguabisse 2006. aastal 0,9% RKPst ja eesmärk oli 2010. aastaks suurendada seda 1%ni.

Uuetel liikmesriikidel (Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia) on õigus määrata kindlaks oma suhtelised eelised ja mitte dubleerida jõupingutusi teiste enamlevinud doonoritega, aga nende kiiresti kasvava majandusega peab olema võimalik kanda suurema osa ELi kohustusi arengu toetamiseks vähem arenenud riikides. Mitmetes uutes liikmesriikidel, eelkõige Visegradi riikidel, aga ka Balti riikidel on tugev suund demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste edendamisele ning geograafiline prioriteet on Ida-Euroopa naabruspoliitika (ENP) riigid, samuti Valgevene ja Lääne-Balkani riigid.

„Uued liikmesriigid teevad siiski rohkem arengukoostööd riikidega, kellega neil on kas geograafilised või ajaloolised sidemed.” – Jon Ender

Soovitused EL arengukoostööks uutes liikmesriikides:

  • läbi viia kooskõlastatud teadlikkuse tõstmise kampaania, et koguda poliitilist ja avalikkuse toetust ametlikule arenguabile ja mõistmaks ÜRO aastatuhande arengueesmärke ja arengusihte;
  • ühendada olemasolevad suhtelisi eelised idapool rakendades valitud ekspertiisi vähem arenenud riikides;
  • teha koostööd uutes liikmesriikides, et tugevdada Euroopa Liidu paindlikkust idasuunal Euroopa naabruspoliitika naabritega;
  • arendada kodanikeühiskonna ja ekspertide võimekust uutes liikmesriikides, et suunata teadmisi Euroopa naabruspoliitika riikidesse ja arengumaadesse;
  • tugevdada koordinatsiooniasutusi uutes liikmesriikides ja liikmesriikide vahel ning teistes ELi liikmesriikides;
  • seada hea valitsemine (inglise k. good governance) prioriteetseks valdkonnaks, mida uued liikmesriigid Euroopa Arengukoostöö Poliitikale (inglise k. EU Development Co-operation Policy) panustavad.