Erasektori investeeringud teadus- ja arendustegevusse (T&A) on uutes liikmesriikides tunduvalt madalamad Euroopa Liidu keskmisest, milleks on 1,23% SKP-st. See muudab Barcelonas seatud niigi ambitsioonika eesmärgi – T&A kogukulutused 3% SKP-st, sh 2/3 erasektorist – veelgi keerukamaks. Jätkuvalt madalad T&A kulutused uutes liikmesriikides takistavad lisaks teistele liikmesriikidele arengus järgijõudmist ning majanduse integratsiooni.

Läbiviidava üle-Euroopalise uuringu käigus koostatakse detailne ülevaade erasektori investeeringutest T&A-sse uutes liikmesriikides, pakkudes sel moel poliitikakujundajatele nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil otsustuste tegemiseks olulist informatsiooni.

Uurimistööl on täpsemalt kaks ülesannet:

  • Koguda informatsiooni T&A investeeringute kohta sektorites, mille osakaal SKP-st on suur või potentsiaal on suur. Uuritakse investeeringute mahtu, trende ajas ja valdkondade lõikes, investeeringute allikaid ja mõju sektorite arengule ning kõige selle sõltuvust poliitikast ning majanduspoliitilistest raamtingimustest.
  • Koostada valitud sektorite kohta ettevõtetest kogutud andmete ja hinnangute põhjal kaasusanalüüsid.

PRAXIS koostab koos koostööpartneritega Lätist ja Leedust ülevaate kõigi Balti riikide kohta.

Kokkuvõte juhtumanalüüside põhjal:

P. Voigt and A. Brandsma, Raising Private Sector R&D in the New Member States: Does It Help Their Economies Catching Up? Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.