2005. aastal käivitas üks Euroopa Komisjoni mõttekeskustest – Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)- projekti, mille eesmärgiks oli hinnata kümne uue liikmesriigi edusamme e-valitsuse, e-tervise ja e-õppe vallas nii riiklikul tasandil kui riikidevahelises võrdluses. Eestist osales projektis Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku halduse instituut, kaasates PRAXISe eksperte.

Raport kirjeldab Eesti avalikku sektorit ja tervishoiusüsteemi ning vastavalt e-valitsuse ja e-tervise rolle neis. Analüüsiti e-valitsuse ja e-tervise arendamisega seonduvaid peamiseid tehnoloogilisi, majanduslikke, poliitilisi, eetilisi ja sotsiaalseid küsimusi, samuti arengut pidurdavaid ja kiirendavaid tegureid. Analüüs toob välja poliitikakujundajate ees seisvad valikud ja väljakutsed.