European House of Design Management (EHDM) on välja töötanud veebipõhise disainijuhtimise tööriista, mis aitab avaliku sektori töötajatel kujundada kasutajakeskseid poliitikaotsuseid, tooteid ja teenuseid. Selle peamine eesmärk on tõsta avaliku sektori tööprotsesside kvaliteeti ja innovatiivsust olukorras, kus ressursse jääb üha vähemaks ning keskkond muutub järjest kiiremini. Et tööriista kasutuselevõttu soodustada ja tutvustada lähemalt disainijuhtimise põhialuseid, on EHDM välja töötanud kaks koolitusmoodulit – tulevastele EHDM disainijuhtimise koolitajatele ning lõppkasutajatele.

Eesti Disainerite Liidu tellimusel tegi Praxis koolitusmoodulite testimise, mille käigus koguti tagasisidet koolituste sisu ja vormi osas. Testimine leidis aset kolmes EHDM-i partnerriigis: Eestis, Itaalias ja Suurbritannias. Testimiseks korraldati pilootkoolitused, misjärel toimus ankeetküsitlus koolitatavate seas ning tehti intervjuud koolitajatega. Kogutud tagaside alusel plaanib EHDM koolitusmoodulites täiendusi, et vastata paremini lõppkasutaja ootustele ja vajadustele.

Ühe olulisema järeldusena saab välja tuua, et ametnike jt võimalike tööriista kasutajate huvi disainijuhtimise koolituse vastu oli väga suur ja koolitus sai üldjoontes positiivse hinnangu. Samas tehti mitmeid ettepanekuid koolituse sisu ja kasutatavate meetodite osas. Kõige rohkem nähti vajadust täiendada materjale infoga, mis puudutab disainijuhtimise vajalikkust avalikus sektoris, samuti disainijuhtimise olemust ja põhialuseid. Koolituse kõige väärtuslikumaks osaks peeti (kohalike) näidete toomist ning erinevate ülesannete lahendamist, mis aitavad teoreerilist osa paremini siduda praktikaga. Koolitusmoodulite testimise tulemusel tehti järgmised soovitused:

  • Koolitused peaksid toimuma kohalikus keeles, kuna disainijuhtimise erialane terminoloogia muudab inglise keelt mitte-emakeelena valdajate seas koolituse sisust arusaamise keeruliseks. See tähendab, et ka koolitusmaterjalid peaksid olema tõlgitud kohalikku keelde.
  • Koolituse käigus peaks senisest suurem rõhk olema praktiliste (kohalike) näidete toomisel ning EHDM tööriista harjutamisel.
  • Kaaluda koolitajate koolituse pikendamist poolelt päevalt tervele päevale või seada koolitusel osalemise eeltingimuseks, et koolitatavad tutvuvad tööriistaga omal käel enne koolitust. Hetkel hinnati koolituse aega liiga lühikeseks, selleks et tuvuda tööriistaga ning harjutada seda, samuti jäi liiga vähe aega osalejate sõnul aruteluks.
  • Suurendada nii koolitajate kui ka lõppkasutajate koolitusmoodulites disainijuhtimise rolli tutvustava info osakaalu, eriti mis puudutab disainijuhtimise meetodite kasutamist avalikus sektoris.
  • Koolitusmaterjalid vajavad ülevaatamist ning täiendamist – väljapakutud koolitustulemused peavad olema paremini kooskõlla viidud koolitusmaterjalide sisuga, kasutama peaks usaldusväärsemaid allikaid (nt Wikipedia asemel), tekstilise info osakaalu tuleks vähendada ning kasutada rohkem pildilist infot. Lisaks on osadel slaididel info liiga detailne ning vähendada tuleks tööriista erinevate elementide asetust tutvustavate slaidide hulka.
  • Koolituse käigus tuleks kasutada erinevaid (loovamaid, mängulisemaid) meetodeid. Hetkel hinnati koolitust liiga tüüpilise loengu sarnaseks, mida aga disainijuhtimine oma olemuselt olema ei peaks.