European House of Design Management (EHDM) on välja töötanud veebipõhise disainijuhtimise tööriista, mille eesmärk on toetada ametnikke poliitikakujundamise protsessis ja kasutajakeskse avalike teenuste väljatöötamisel. Selle kasutamise läbi peaks tõusma poliitkaotsuste ja teenuste kvaliteet olukorras, kus avalikud ressursid on järjest suurema surve all ning keskkond muutub kiiresti.

Eesti Disainerite Liidu tellimused koordineeris Praxis tööriista testimist EHDM partnerriikides: Eestis, Suurbritannias, Itaalias ja Taanis. Testimine leidis aset augustist 2014 jaanuarini 2015 ning selle käigus koguti selle potentsiaalsetelt kasutajatelt tagasisidet nende kasutajakogemuse kohta. Tagasisidet küsiti lisaks ka disainijuhtidelt ja (kasutajakogemuse) disaineritelt, kes hindasid programmi eksperdi pilgu läbi. Kogutud tagaside alusel teeb EHDM tööriistas täiendusi ja arendusi, et vastata paremini lõppkasutaja ootustele ja vajadustele.

Testimise peamise järeldusena ilmnes, et tööriistas nähakse suurt potentsiaali avaliku sektori tööprotsesside ja väljundite parendamisel. Samuti tunnistasid testijad kõigis riikides, et avalik sektor peaks järjest rohkem juhinduma disainijuhtimise põhimõtetest – võtma rohkem omaks innovatiivseid töövõtteid ja kasutajakesksest vaadet. Kõige positiivsemana märgiti selle hästi struktureeritud protsessi kirjeldust, taustamaterjali olemasolu (viited täiendavatele tööriistadele, juhtumikirjeldustele) ja töölehtede täitmise võimalust, mis aitab teoreetilise teadmise praktikasse panna. Samas toodi välja, et programm vajab olulisi edasiarendusi, kui soovitakse, et see saaks ametnike igapäevaseks abivahendiks nende töös. Kõige kriitilisem oldi tekstilise mahu osas, mis nõuab arusaamiseks palju aega ja energiat. Puudusena toodi välja ka rühmatöö võimaluse puudumist ja madalat interaktiivsust. Testimise tulemusel tehti järgmised soovitused:

  • Tööriista tutvustavas tekstis peaks selgelt ja lühidalt ütlema, milles seisneb selle kasutamise lisandväärtus ametniku jaoks ja mis on väljund, mis tööriista kasutamise tulemusel tekib. Et seda teha tasub kaaluda fokuseerimist kitsamale kasutajarühmale läbi kasutajate profileerimise ning tööriista personaliseerimise.
  • Teksti mahtu tuleb vähendada teatud tekstiosade kustustamise ning parema visualiseerimise (graafikute, jooniste, video) abil. See leevendab ka üht põhilist probleemi, mis testijate arvates kasutamisel ilmnes – nimelt, tekitab igapäevases töös paljudele inglise keelt mitteemakeelena rääkijatele kasutamine raskusi. Eeldusel, et tekstilist infot on vähem, muutub väiksemaks seega ka keelebarjäär.
  • Tööriista interaktiivsus ja etappidevahelised navigeerimisvõimalused peaks paranema. Näiteks peaks olema võimaldatud töölehtede täitmine on-line ja nende jagamine projektiga seotud meeskonnaliikmete vahel. Üks peamine ootusi oligi,  et praktilisus suureneks, mis tähendab, et töölehed võiksid olla kesksed ja ülejäänud taustainfo võiks olla kuvatud ainult siis kui kasutaja seda soovib.

EHDM_logo