Hindamise eesmärk oli suunata ja parandada Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel sõlmitud partnerlusleppe ja ühtekuuluvusfondide rakenduskava kvaliteeti sõltumatu hindaja hinnangute ja soovitustega. Andsime hinnangu programmi terviklikkusele ja asjakohasusele, tulemuste hindamisele ja seirile, rahastamiskava sobilikkusele, ja panusele “Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisesse.

2014-2020_EUjpg

Eelhindamise käigus anti koondhinnang erinevate prioriteetsete suundade kaupa, kuhu alla kuulusid haridus ja ettevalmistus osalemaks tööturul, teenused tagamaks võrdseid võimalusi hõives osalemiseks, ettevõtluse ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine, energiatõhusus, veekaitse, roheline infrastruktuur, linnapiirkondade areng, jätkusuutlik transport, IKT teenuste taristu, ja haldusvõimekus. Hinnati sekkumisloogika selgust ja asjakohasust, kooskõlalisust Euroopa Liidu ja Eesti strateegiliste dokumentidega, horisontaalsete põhimõtete järgimist, indikaatorite asjakohasust ja tulemusraamistikku, rahastamismahu piisavust, ja panust „Euroopa 2020“ eesmärkidesse.

„Euroraha peab andma Eestile arengutõuke oluliste struktuursete muudatuste läbiviimiseks, millel oleks positiivne pikaajaline mõju.“ – Katrin Pihor

Hindamise käigus selgus, et:

  • Partnerlusleppe raames tegeldakse selgelt Eesti ees seisvate olulisemate väljakutsete lahendamisega (näiteks sotsiaalse sidususe parandamine, infoühiskonna kiirem areng, teaduse suunatus ühiskonna vajadustele, jne).
  • Planeerimisprotsessi käigus on suudetus saavutada tegevuste fokusseeritus ja valitud välja kõige olulisemad probleemid ja lahendusteed.
  • Üldjuhul on valitud arenguhüpet tagavad tegevused

Olulised küsimused, mis vajavad edaspidi erilist tähelepanu:

  • Horisontaalsete põhimõtete rakendamise tagamine
  • Nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni konkretiseerimine, muudatustele suunamine, ja muude valdkondade sidumine
  • Täiendõppe ja majanduse arengu vaheliste seoste täpsustamine
  • Suurendada kooskõla siseriiklike reformide kavandamise ja elluviimisega

Vaata ka

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020

Partnerluslepe Euroopa struktuuri-ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020